Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Donacije


Trag fondacija :: Donacije za OCD :: Javno zastupanje

Javno zastupanje

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA - Za prijavu nacrta projekata koji se odnose na JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNIM ZAJEDNICAMA     
 
Dugoročni cilj Trag fondacije (Trag) je podrška procesu demokratizacije i osnaživanju civilnog društva u Srbiji, kroz razvoj aktivnih i stabilnih lokalnih zajednica. Trag je svoj rad započeo 1999. godine kao britanska fondacija, a 2004. je registrovan kao domaći fond, kao rezultat želje da postane dugoročna podrška lokalnim inicijativama u Srbiji. U okviru programa donacija, Trag je od nastanka do danas dodelio približno 1.300 donacija u ukupnoj vrednosti od više od 8 miliona evra. Projekti koji su podržani pokrivaju širok dijapazon tema i problema, ali najčešće se bave pitanjima kao što su: učešće građana u odlučivanju u lokalnim zajednicama, integracija marginalizovanih grupa u zajednicu, izgradnja etničke tolerancije i zaštita životne sredine. 

 
Trag fondacija u okviru projekta Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika" raspisuje poziv za podnošenje nacrta projekata u okviru konkursa Javno zastupanje u lokalnim zajednicama koji finansira Evropska unija. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju iz Niša, Media i reform centrom Niš, Forumom građanske akcije – FORCA iz Požege, Udruženjem građana za podršku evropskim integracijama - Evrokontakt iz Kruševca, Centrom za razvoj civilnog društva (CRCD) iz Zrenjanina, Timočkim Omladinskim Centrom iz Zaječara, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom iz Niša.
 
Konkursom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama želimo da podstaknemo organizacije da razviju inicijative koje će usmeriti pažnju zajednice na neki važan problem/temu u lokalnoj zajednici, koje će uključiti građane i građanke u aktivnu promociju rešenja problema, a donosioce odluka usmeriti na odabir adekvatnog rešenja. Istovremeno, želimo da promovišemo međusobnu saradnju organizacija iz različitih regiona Srbije.
 
Podrška inicijativama za javno zastupanje  pružaće se u nekoliko faza:
  • Na osnovu pristiglih prijava na konkurs, biće izabrano do 12 organizacija. Po dva/e predstavnika/ce iz 12 izabranih organizacija će proći trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani krajem juna, jula i avgusta 2017. godine.
  • Nakon završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće novčanu podršku za početak realizacije u iznosu do 550.000 dinara.
  • Projekti koji dobiju novčanu podršku, dobiće i stalnu stručnu podršku tokom realizacije projekta i moći će da računaju na konsultantsku pomoć od strane osoblja kancelarije Traga i stručnih saradnika/ca.
 
Fokus konkursa
 
Ideje (nacrti projekata) kojima se organizacije prijavljuju treba da se odnose na rešavanje postojećeg problema u lokalnoj zajednici putem javnog zastupanja, metode koju građani/ke koriste za postizanje promene politike, pravila, prakse, procedura ili finansiranja. Oblast problema kojom će se organizacija baviti treba da bude usmerena na unapređenje položaja ugroženih grupa (osoba sa invaliditetom, ženama i decom iz kategorije ugroženih grupa, LGBT osoba, osoba sa HIV/AIDS-om, itd.) i potrebno je da problem u nekom aspektu bude rešiv na lokalnom nivou. Predložene aktivnosti treba da se odnose na osnaživanje i promovisanje učešća građana/ki u rešavanju problema i procesu donošenja odluka, pomažući im da uspostave dijalog sa lokalnim vlastima i institucijama u zajednici. Projekti, takođe, treba da koriste već postojeće zakonske okvire i mogućnosti, ili da predlože nove koji bi doveli do pozitivnih promena.
Istovremeno, očekuje se da predložene akcije zastupanja pokažu potencijal da dovedu do konkretnih rezultata u vidu promene politike, prakse, procedura, pravila ili finansiranja, tj. odluke na nivou institucija javnog sektora, i tako unaprede kvalitet života gradjana/ki.
 
Visina donacije
 
Visina donacije je do 550.000,00 dinara, pri čemu se do 20% sredstava može iskoristiti za operativne, a ostatak za programske troškove.
 
Kriterijumi za učešće u konkursu
 
Ko može da se prijavi?
Registrovana udruženja građana sa područja Srbije, koja aktivno rade minimum godinu dana i koja su prepoznatljiva u svojoj zajednici, i imaju iskustva i ostvarene rezultate u procesu javnog zastupanja. Konkurs nije otvoren za državne institucije i vladina tela.
Prijave neformalnih incijativa, profitnih inicijativa, državnih institucija, međunarodnih organizacija i partijskih organizacija,  neće se razmatrati jer ne podležu uslovima ovog Poziva.
NAPOMENA: Registrovane organizacije civilnog društva mogu aplicirati sa samo jednim projektnim predlogom u okviru konkursa.
 
Zainteresovane organizacije treba da pošalju nacrt projekta/ideje kojim konkurišu za donaciju (na najviše šest strana, font Tahoma, veličina 10). Nacrt projekta, čija se forma za popunjavanje nalazi u pratećem materijalu, treba da sadrži sledeće:
 
·         Opis lokalne zajednice;
·         Opis problema koji bi se rešavao predloženom akcijom javnog zastupanja na lokalnom nivou, uključujući i broj građana koji su njime pogođeni;
·         Cilj koji se želi postići projektom;
·         Metode koje će se koristiti/primenjivati;
·         Opis segmenta/dela zakonske regulative i/ili odluke koji organizacija želi da iskoristi, a relevantan je za dati problem;
·         Predlog koji želite da bude donesen od strane relevantnih institucija na lokalnom nivou u vezi sa opisanim problemom;
·         Informacije o kapacitetu organizacije;
·         Informacije o prethodnom iskustvu i postignutim rezultatima u oblasti javnog zastupanja;
·         Budžetsku konstrukciju.
 
Kriterijumi za procenjivanje biće sledeći:
 
·         Jasno izložena ideja;
·         Problem je rešiv na lokalnom nivou i usmeren je na unapređenje položaja ugroženih grupa (osoba sa invaliditetom, ženama i decom iz kategorije ugroženih grupa, LGBT osoba, osoba sa HIV/AIDS-om, itd.);
·         Kapacitet organizacije i prethodno iskustvo u oblasti javnog zastupanja;
·         Dobro objašnjen (analiziran) problem kojim se projekat bavi;
·         Relevantnost problema za datu zajednicu;
·         Realan i dostižan cilj;
·         Jasna veza između ciljeva, zadataka i aktivnosti;
·         Realan pristup rešavanju problema putem zastupanja i mogućnost postizanja željene promene u okvirima od godinu dana;
·         Realan budžet u skladu sa aktivnostima;
·         Aktivno uključenje zajednice, tj. građana i građanki, u ostvarenju cilja;
·         Mogućnost razvijanja mreže podrške za cilj zastupanja. 
 
 
Preporučujemo da zainteresovane organizacije pogledaju dokumente i priručnike koji se nalaze na veb sajtu www.tragfondacija.org, na stranici E-Biblioteka, naročito Priručnik za javno zastupanje u lokalnim zajednicama POKRENIMO ZAJEDNICE br. 4, koji se nalazi na istoj stranici sajta.

 
Rok za prijavu
 
Nacrti projekata će se primati do 14. juna 2017. godine (do 15h)
-> Poziv za prijavljivanje za program Javno zastupanje u lokalnim zajednicama 2017

 
Procedura za učešće u programu:
 
Po prijemu nacrta projekta/ideje, organizacije će dobiti povratnu informaciju o prijemu. Nacrt pošaljite elektronski na e-mail adresu: zastupanje@tragfondacija.org
 
Ukoliko niste u mogućnosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite štampanu na adresu: Trag fondacija, Đevđelijska 19, 11000 Beograd. Ukoliko dokument šaljete poštom ili faksom, obavezno naznačite: Prijava za konkurs Javno zastupanje u lokalnim zajednicama.

 
Nakon prijema nacrta projekata pristiglih u naznačenom roku, koraci su sledeći:
 
1.     Selekcioni odbor pravi uži izbor podnosilaca ideja, odnosno do 12 organizacija koje će biti pozvane na obuku. Predviđena su tri trodnevna seminara koja će biti organizovana krajem juna, jula i avgusta 2017. godine.
2.     U toku i između treninga, odabrane organizacije će imati mogućnosti da se konsultuju, dobiju stručnu podršku u vezi sa razvijanjem projektnih ideja i njihovom uobličavanju u predlog projekta.
3.     Nakon završenog procesa konsultacija, organizacije svoje nacrte uobličavaju u puni predlog projekta, šalju ih kancelariji Traga i ulaze u redovnu proceduru odlučivanja o dodeli donacija; podnošenje predloga projekata popunjavanjem prijavnog formulara  je obavezno; formular će biti obezbeđen organizacijama u toku treninga.
4.     Organizacije čiji projekti budu podržani donacijom imaće u toku realizacije podršku kancelarije Trag fondacije.
 


Odluke o dodeli donacija donose se na sledeći način:
 
1. Osoblje kancelarije i konsultanti Traga daju svoje procene i preporuke Odboru za donacije na osnovu saradnje sa organizacijom tokom čitavog procesa.

2. Finalni predlog projekta, sa propratnim mišljenjem konsultanata, razmatra posebno formiran Odbor za dodelu donacija, koji i donosi konačnu odluku o dodeli finansijske podrške (granta).


 
Za dodatne informacije možete kontaktirati:
 
Vladimira Radojičića  - menadžera programa javnih politika vladimir@tragfondacija.org
i/ili
Anu Novaković – asistentkinju programa filantropije i javnih politika ana@tragfondacija.org
 
 
 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator