Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Javne politike

 


INICIJATIVA
ZA UNAPREĐENJE PRIMENE PORESKIH PROPISA OD ZNAČAJA ZA PODSTICAJ DAVANJA U OPŠTEKORISNE SVRHE U REPUBLICI SRBIJI
 
Trag fondacija i dole potpisane organizacije civilnog društva, žele da doprinesu izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro u Srbiji i sa tim ciljem upućuju inicijativu za unapređenje poreskih propisa Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije.

Polazeći od toga da je pravni okvir značajan za razvoj filantropije i podsticanje lokalnih davanja u Srbiji, bliže regulisan u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica i Zakonu o porezima na imovinu mi, dole potpisane organizacije civilnog društva, želimo da omogućimo veću primenu postojećih mehanizama za podsticaj filantropskih davanja u Srbiji. U Srbiji poreska umanjenja predviđena su jedino za poklone (davanja) pravnih lica koja su osnovana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti (privredno društvo, preduzeće, zadruga, odnosno drugo pravno lice osnovano radi sticanja dobiti). Korisnici davanja pravnih lica mogu biti javne ustanove, država ili organizacije civilnog društva (udruženja, zadužbine i fondacije) koje su upisane u registar u cilju obavljanja neke od zakonom definisanih opštekorisnih delatnosti.  

Prema podacima istraživanja Davanje za opšte dobro u Srbiji za 2015. godinu kompanije i građani su u dobrotvorne svrhe donirali najmanje 22,3 miliona evra. Iako su prema podacima istraživanja najveći korisnici novčanih donacija od strane pravnih lica upravo država i javne institucije (51% ukupnih darovnih sredstava), pravna lica suočena su sa velikim izazovima u korišćenju postojećih zakonskih mehanizama.
 
Tokom 2016. godine Trag fondacija i Katalist fondacija su realizovale istraživanje Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira na osnovu koga su mapirane prepreke u korišćenju zakonskih mehanizama za poreska umanjenja sadržane u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica.

Rezultati ovog istraživanja, u kome su učestvovala mala i srednja preduzeća i kompanije, ukazuju na to da postoje ozbiljne manjkavosti u korišćenju postojećih mehanizama za poreska umanjenja za davanje u opštekorisne svrhe u Srbiji. Glavni nalazi ukazuju na to da iako Zakon o porezu na dobit pravnih lica obezbeđuje mehanizam za odbitke od poreza prilikom davanja za opšte dobro, u ovom trenutku ne postoje posebni propisi, podzakonska akta, ili posebna mišljenja Ministarstva finansija kako da se mehanizam sadržan u Članu 15. Zakona primeni.
Odgovori pravnih lica pokazuju da skoro 40 procenata ispitanih pravnih lica (22,2% kompanija i 16,7% MSP) ne koristi ovaj mehanizam. Kao glavne razloge za slabo korišćenje zakonskog mehanizma ispitanici navode: nerazumevanja načina primene postojećih poreskih umanjenja; nedostatak jasnog i preciznog tumačenja nadležnih vlasti o tome koji se troškovi priznaju i ulaze u poreska umanjenja, kao i neadekvatna podrška, i nejasna i neujednačena tumačenja zakonskih odredbi, od strane Poreskih uprava.
 
Trag fondacija je, na osnovu pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona Zapadnog Balkana i zemalja EU, koje su nastale u okviru projekta „SIGN za održivost“ finansiran od strane EU i BTD-a,  kreirala predloge za poboljšanje fiskalnih politika i razvoj povoljnijeg zakonskog okruženja za delovanje i održivost organizacija civilnog društva u Srbiji. Na osnovu navedenih analiza i nalaza istraživanja, Trag fondacija i dole potpisane organizacije upućuju Ministarstvu finansija sledeće preporuke koje će doprineti većoj upotrebi postojećih zakonskih mehanizama za davanja pravnih lica u opštekorisne svrhe koje su sadržane u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica (Član 15.):
 
· Neophodno je da Ministarstvo finansija donese obavezujuće mišljenje koje bi bilo upućeno regionalnim i lokalnim službama Poreske uprave sa jasnim tumačenjem zakonskog mehanizma. Na ovaj način bi se sprečilo da pravna lica koja zatraže njihovu podršku za primenu ovog mehanizma dobiju netačna ili nepotpuna objašnjenja.
 
· Potrebno je da Ministarstvo finansija i Poreska uprava izrade priručnik za korišćenje mehanizma za poreska umanjenja za davanja u opštekorisne svrhe za pravna lica. Priručnik bi sadržao jasna, postupna (korak-po-korak) uputstva o pravilima i postupcima za korišćenje postojećeg zakonskog mehanizma, uključujući i jasno objašnjenje kakvu dokumentaciju pravna lica treba da pribave kao dokaz davanja da bi im se priznali ovi izdaci.
 
· Potrebno je da Ministarstvo finansija i Poreska uprava, na osnovu donetog mišljenja i publikovanog priručnika, osnaže poreske službenike da mogu da obezbede i unaprede postojeću uslugu (kontakt centar - call centar) pravnim licima preko koga mogu dobiti savet i konkretnu podršku u primeni ovog mehanizma.
 
· Dugoročno je potrebno otvoriti javnu debatu o mogućnosti uvođenja posebnog obrasca za izveštavanje pravnih lica Poreskoj upravi o davanjima za opštekorisne svrhe (ovo bi se odnosilo samo na pravna lica koja koriste mehanizam za poreska umanjenja na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica).

ORGANIZACIJE POTPISNICE INICIJATIVE ZA UNAPREĐENJE PORESKIH PROPISA do 10. marta 2017. godine. 


Trag fondacija :: Javne politike :: Inicijativa za unapređenje poreskih propisa

Inicijativa za unapređenje poreskih propisa

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator