Kontakt | E-biblioteka | Galerija

O nama

Trag fondacija :: O nama :: Pregled donacija

Javno zastupanje

Javno zastupanje / Javno zastupanje za podršku socijalnoj inkluziji 2013.

 

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom 
Kragujevac
9,430.27
Zbog nedostatka usluge personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu, Udruženje je uspešno uticalo na lokalnu vlast u Kragujevcu, koja je donela odluku o finansiranju 10 personalnih asistenata u 2014. godini. Osim redovnih sastanaka sa predstavnicima lokalne vlasti i lobiranja, članovi udruženja kreirali su i mrežu podrške za kampanju zastupanja, organizovali okrugli sto, javne događaje, inkluzivni sportski dan i muzičko-plesni performans i ostvarili saradnju sa lokalnim medijima.
Udruženje građana „Oaza sigurnosti"
Kragujevac
10,024.00
Udruženje „Oaza sigurnosti" je ovim projektom uticalo na poboljšanje položaja žena iz ruralnih područja, kao i na izdvajanje sredstava iz budžeta Grada Kragujevca za 2014. godinu za programe žena na selu, koja će se dodeljivati putem javnog konkursa. Za žene u selima organizovane su radionice ručnih radova, na kojima su učile i o socijalnom preduzetništvu, organizovani su javni skupovi, prikupljanje potpisa za peticiju i izložba ručnih radova.
Udruženje građana „Ženska inicijativa"
Priboj
10,098.46
Udruženje „Ženska inicijativa" uspešno je uticalo na Opštinu Priboj, koja je uvela besplatnu pravnu pomoć u cilju podrške žrtvama nasilja u porodici i samohranim roditeljima. Članovi udruženja organizovali su performans na temu porodičnog nasilja, dva okrugla stola, i redovno se sastajali sa predstavnicima Opštine Priboj. Sa najvažnijim institucijama na lokalnom nivou zaduženim za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici potpisali su Memorandum o saradnji, kojim se definiše zajednički plan akcije.
Udruženje građana „Jelek"
Grocka, Beograd
11,002.66
Udruženje „Jelek" uticalo je na odbornike Skupštine Grada Beograda da izdvoje finansijska sredstva za pružanje usluga socijalne zaštite na teritoriji opštine Grocka. Udruženje je istovremene razvijalo programe psiho-socijalne podrške za samohrane roditelje, kroz radionice, davanje saveta telefonom i putem mejla. Organizovalo je dva okrugla stola, javne akcije i promovisalo ovu temu u medijima.
Udruženje građana „Prodor"
Kraljevo
10,694.64
Udruženje je uticalo na kreiranje mehanizma redovne komunikacije između odbornika Skupštine Grada Kraljeva i građana sazivanjem posebne javne sednice jednom u 6 meseci, na kojoj odbornici odgovaraju na pitanja građanki i građana postavljena kroz kontakt-platoformu „PITAJTE ODBORNIKA/ODBORNICU". Udruženje je formiralo mrežu podrške, organizovalo panel diskusiju, ulične akcije, potpisivanje peticije.
Udruženje građana „Aurora"
Bor
10,951.90
Udruženje „Aurora" uticalo je na razvijanje podrške u primeni inkluzivnog obrazovanja u Boru, kao i na Opštinu Bor da izdvoji sredstva iz budžeta za osnivanje Fonda za obrazovnu inkluziju, čime bi bila omogućena primena Pravilnika o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku. Osim redovnih sastanaka sa predstavnicima Opštine Bor i lobiranja, udruženje je organizovalo okrugli sto, nekoliko školskih javnih manifestacija, kao i medijsku promociju.
Udruženje građana „Evo ruka“
Zemun, Beograd
10,966.83
U cilju razvijanja planskog pristupa brizi o deci i unapređenja kvaliteta programa namenjenih deci, udruženje je uticalo na odbornike Skupštine Gradske opštine Zemun da usvoje Lokalni akcioni plan za decu GO Zemun. Organizovani su nekoliko kreativnih radionica, javnih i sportskih događaja, kao i dva okrugla stola. Udruženje je angažovalo ekspertkinju na izradi nacrta LAP-a i sprovelo anketu u osnovnim školama u Zemunu da bi se analizirale potrebe za programima i za podrškom deci.
Ekološki pokret „Moravski orašak“
Trstenik
10,966.83
Kampanja zastupanja „Moravskog oraška" rezultirala je podrškom Skupštine Opštine Trstenik i donošenjem Odluke o kriterijumima za utvrđivanje cene prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji opštine Trstenik, kojom je promenjen način naplate odnošenja otpada, i ono se sada naplaćuje po količini otpada, a ne po kvadraturi stana. Organizovane su brojne javne akcije, merenje otpada i prikupljanje reciklažnih sirovina, kao i javna rasprava, a formiranje radne grupe koja je radila izradi nacrta odluke, prethodilo je njenom usvajanju.
Udruženje građana „Porečje"
Vučje, Leskovac
10,997.62
Udruženje je uticalo na Opštinu Leskovac da izdvoji sredstva iz budžeta za programe ekoloških aktivnosti i eko-edukaciju mladih. Istovremeno, članovi udruženja su uticali na problem nepravilnog odlaganja istrošenih baterija. Organizovali su kamp za mlade koji su se priključili kampanji, nekoliko javnih akcija u Porečju i Leskovcu, u kojima su sa građanima prikupljali istrošene baterije, postavili 4 kontejnera za istrošene baterije i sklopili ugovor sa privatnim operaterom o preuzimanju i skladištenju prikupljenih baterija.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA)
Lajkovac, Bogovođa
10,536.59
Agronomski centar uspešno je uticao na Skupštinu Opštine Priboj, koja je usvojila Odluku o obavezi ustanova koje se bave organizovanom ishranom dece da, od 1. januara 2015 godine, sprovode procedure javne nabavke hrane po kriterijumima koji su u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Predstavnici Centra organizovali su brojne radionice za decu u predškolskim ustanovama, ulični maskenbal, redovno se sastajali sa predstavnicima Opštine Priboj i ostvarili saradnju sa lokalnim medijima.
Agronomski centar Priboj 10,105.40
Agronomski centar uspešno je uticao na Skupštinu Opštine Priboj, koja je usvojila Odluku o obavezi ustanova koje se bave organizovanom ishranom dece da, od 1. januara 2015 godine, sprovode procedure javne nabavke hrane po kriterijumima koji su u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Predstavnici Centra organizovali su brojne radionice za decu u predškolskim ustanovama, ulični maskenbal, redovno se sastajali sa predstavnicima Opštine Priboj i ostvarili saradnju sa lokalnim medijima.
Udruženje građana „Jerinin grad"
Trstenik
10,373.76
Da bi obezbedilo prostor za programe mladih u Trsteniku, udruženje „Jerinin grad" realizovalo je kampanju kojom je uticalo na Opštinu Trstenik da dodeli prostor za mlade mreži lokalnih omladinskih organizacija na period od 5 godina. Organizovalo je konkurs i izložbu umetničke fotografije za srednjoškolce, koncert lokalnih muzičkih grupa, tribinu, revijalnu utakmicu lokalnih selekcija fudbalskih klubova, sastanke sa predstavnicima Opštine Trstenik, lobiranje, kao i medijsku promociju.
Građanska alijansa za socijalnu inkluziju – GASI
Požega
10,583.16
Kao lokalna mreža organizacija koje se bave svim socijalno ugroženim i manjinskim grupama u Požegi, GASI je uticala na Opštinu Požega da donese odluku o započinjanju rekonstrukcije starog skrapeškog vodovoda, i time uticala na rešavanje problema nedovoljnog snabdevanja stanovništva vodom. Kreirali su mrežu podrške, sproveli anketu među odbornicima Skupštine Opštine o podršci kampanji, prikupljali potpise podrške građana, organizovali su koncert i medijsku promociju, kao i redovne sastanke sa predstavnicima Opštine.
Užički centar za ljudska prava i demokratiju
Užice
10,740.20
Organizacija je uticala na Skupštinu Grada Užica da donese odluku o izradi Strategije socijalne zaštite za period 2014–2019. godine. Predstavnici organizacije organizovali su sastanke sa odbornicama, gradonačelnikom, odbornicima Gradske skupštine i predstavnicima Saveta za rodnu ravnopravnost, medijsku kapanju, ulične akcije i prikupljanje potpisa za peticiju.
Novosadska biciklistička inicijativa
Novi Sad
10,016.04
Novosadska biciklistička inicijativa uticala je na Skupštinu Grada Novog Sada da donese odluku o izradi Strategije razvoja biciklizma u Novom Sadu i time utiče na unapređenje infrastrukture za biciklizam i povećanje bezbednosti biciklista. Organizovali su nekoliko uličnih akcija, medijsku kampanju, onlajn peticiju, kreirali su mrežu podrške, organizovali sastanke sa Zavodom za izgradnju grada, Gradskom upravom za saobraćaj i puteve, članovima Gradskog veća i odbornicima Skupštine Grada.
„E-tvrđava"
Niš
10,253.8
Udruženje je uticalo na Gradsko veće da donese odluku o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za građanska stanja i opštim poslovima kojom bi se uvrstili „e-servisi" u rad gradske uprave. Izradili su veb servis, organizovali onlajn kampanju, prikupljanje potpisa za peticiju, ulične akcije i lobiranje. Organizovali su i sastanke sa Upravom za građanska stanja i opšte poslove, zamenikom gradonačelnika, članovima Gradskog veća, Službom za IKT i odbornicima Skupštine Grada Niša.
Udruženje građana „Iskra – Loznica"
Loznica
9,771.75
Udruženje je uticalo na Opštinu Loznica da donese odluku o izradi Lokalnog akcionog plana za borbu protiv bolesti zavisnosti za period 2014–2016. godine i time utiče na prevenciju narkomanije kod mladih u opštini Loznica. Organizovalo je sportski turnir za mlade, konkurs za literarne i likovne radove, izložbu, radionice sa decom i mladima, medijsku kampanju i lobiranje kod predstavnika Opštine Loznica.
Udruženje „Žene juga"
Pirot
10,370.79
Predstavnice Udruženja „Žene juga" uspešno su uticale na Skupštinu Opštine Pirot da donese odluku o izradi Akcionog plana za unapređenje položaja žena za period 2014–2017. godine. Organizovale su radionice izrade novogodišnjih čestitki sa porukama odbornicima, konkurs za literarni i video-rad na temu unapređenja položaja žena u Pirotu, izložbu najboljih radova, javnu tribinu i redovno se sastajale sa predstavnicima Opštine Pirot.
Zrenjaninski edukativni centar
Zrenjanin
10,469.73
Kampanjom zastupanja predstavnici Centra uticali su na problem pristupačnosti zdravstvenih ustanova ženama sa invaliditetom, posebno u pogledu ginekoloških pregleda i na Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov" da godišnjim planom finansiranja Dispanzera za žene za 2015. godinu opredeli sredstva za kupovinu hidraulične ginekološke stolice i adaptira jednu od prostorija u Dispanzeru za žene u ambulantu u kojoj bi se ona postavila. Organizovali su javne akcije povodom nedelje borbe protiv raka grlića materice i, 8. marta, okrugli sto, tribinu i konferenciju za medije, redovne sastanke sa predstavnicima Doma zdravlja.
„Siguran puls mladih"
Beograd
8,015.19
U kampanji zastupanja „Siguran puls mladih" je uticao na beogradsku Opštinu Stari grad da dodeli opštinski prostor za potrebe uspostavljanja centra za savetovanje i podršku LGBT pojedincima i porodicama LGBT osoba na period od najmanje 5 godina. Organizovali su brojne tribine, žive biblioteke, prikupljali potpise za peticiju, izradu programa savetovališta, kao i sastanke sa predstavnicima Opštine Stari grad i Agencije za poslovni prostor ove opštine.
„Proaktiv"
Mediana, Niš
10,016.04
Udruženje je uticalo na Upravu za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Grada Niša da formira Savet učenika srednjih škola grada Niša, koji bi omogućio zastupanje prava i interesa učenika srednjih škola. Organizovalo je konferencije za medije, medijsku kampanju, studijsku posetu Uniji srednjoškolaca Srbije, konsultativne sastanke, lobiranje i kreirali mrežu podrške.
Udruženje građana „Zlatiborski krug”
Čajetina
534.38
Organizacija je javnim akcijama, medijskom promocijom i lobiranjem kod donosilaca odluka zastupala da se prošire socijalne usluge za decu sa invaliditetom uvođenjem usluge pomoći u kući, kojom bi se obuhvatilo 18 novih korisnika iz ruralnih oblasti.
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Timočki klub 
Knjaževac
537.49
Udruženje je svojim aktivnostima doprinelo da bude usvojena odluka o finansiranju usluge pomoći u kući za decu sa teškoćama u razvoju za 2013. godinu u opštini Knjaževac. Formirana je široka mreža podrške, koja je aktivno učestvovala u svim aktivnostima, organizovane su kreativne radionice za decu sa smetnjama u razvoju, a nakon toga i izložba njihovih radova, koja je organizovana na dan održavanja Skupštine opštine Knjaževac, kad se i odlučivalo o budžetu za 2013. godinu.
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Udruženje građana „Roditelj”
Beograd – Zemun
535.96
Ovim projektom se uticalo na povećanje budžetskih izdvajanja za socijalne usluge namenjene deci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama otvaranjem nove ili iskorišćavanjem postojeće budžetske linije za finansiranje neophodnih socijalnih usluga na teritoriji GO Zemun. Na donosioce odluka uticalo se na okruglim stolovima, javnim manifestacijama, lobiranjem i medijskom kampanjom.
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Građanska čitaonica „Pirgos”/Udruženje „Pirgos”
Pirot
541.32
Udruženje je sprovelo akciju zastupanja za održivost usluge pomoći u kući za decu sa invaliditetom, povećanjem budžetske stavke za finansiranje usluge. Stvorena je značajna baza podrške u zajednici za ovu temu, obezbeđena je prisutnost teme u lokalnim medijima, a održani su i jedna tribina, kao i koncert podrške. Putem slanja motivacionih pisama svim odbornicima Skupštine opštine Pirot i na redovnim sastancima sa predstavnicima lokalne vlasti obezbeđena je podrška za realizovanje cilja projekta. 
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Udruženje za pomoć MNRO opštine Trstenik 
Trstenik 
528.45
Udruženje je zastupalo da Skupština opštine donese formalnu odluku o uspostavljanju usluge dnevnog boravka za decu sa invaliditetom i opredeli budžetska sredstva za narednu (2013.) godinu za finansiranje usluge. 
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Udruženje građana „LUŽNIČKE RUKOTVORINE – Ž.E.C. (Ženski etno-centar)”
Babušnica
536.81
Organizacija je akcijom zastupanja uticala na to da odbornici Skupštine opštine Babušnica donesu odluku o izdvajanju 1.000.000,00 RSD do januara 2013. iz budžeta lokalne samouprave za proširenje usluge pomoći u kući za decu sa invaliditetom koja žive u seoskim sredinama. 
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Udruženje „Forum civilne akcije – FORCA” 
Požega
629.75
„FORCA” je inicijativom zastupanja uticala na lokalnu samoupravu da iz budžeta Opštine Požega izdvoji sredstva za održivost usluge dnevnog boravka za decu sa invaliditetom. Tokom realizacije projekta formirana je Građanska alijansa za socijalnu inkluziju, koja uključuje nekoliko organizacija sa područja opštine i kojoj je Opština ustupila prostor za funkcionisanje, kao i deo sredstava za opremanje prostorija. 
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Edukaciono-humanitarna organizacija 
Prokuplje
528.3
Cilj javnog zastupanja bio je da Skupština opštine Prokuplje donese odluku o finansiranju novih modela socijalne zaštite i da se usluga pomoć u kući uvrsti na posebnoj aproprijaciji u budžetu za 2012 godinu u iznosu od 4.100.000 dinara.
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Centar za neformalno obrazovanje „Drugi korak”
Stara Pazova
543.61
Organizacija je akcijom javnog zastupanja uticala na opštinsku vlast da proširi uslugu pomoći u kući zа decu sа invaliditetom i njihove porodice i omogući stručnu pomoć i negu za još dvanaestoro dece kojima je pomoć neophodna. 
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)
Udruženje građana „Aurora”
Bor
539.78
„Aurora” je zagovarala izdvajanje sredstava iz budžeta Opštine Bor za finansiranje dnevnog boravka u Boru do kraja 2013. godine. Izgrađena je mreža podrške sa udruženjima građana iz opštine Bor, organizovani su ulična akcija i okrugli sto o ovoj temi, a lokalni mediji obezbedili su medijsku podršku za sve aktivnosti. Uz sve ove aktivnosti, obezbeđena je i podrška nadležnih organa lokalne samouprave, te je jednoglasno usvojena odluka o finansiranju ove usluge.
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)Javno zastupanje za podršku socijalnoj inkluziji 2012.
 

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje građana „Zlatiborski krug”
Čajetina
4.974,88
Organizacija je javnim akcijama, medijskom promocijom i lobiranjem kod donosilaca odluka zastupala da se prošire socijalne usluge za decu sa invaliditetom uvođenjem usluge pomoći u kući, kojom bi se obuhvatilo 18 novih korisnika iz ruralnih oblasti.
Timočki klub
Knjaževac
4.999,33
Udruženje je svojim aktivnostima doprinelo da bude usvojena odluka o finansiranju usluge pomoći u kući za decu sa teškoćama u razvoju za 2013. godinu u opštini Knjaževac. Formirana je široka mreža podrške, koja je aktivno učestvovala u svim aktivnostima, organizovane su kreativne radionice za decu sa smetnjama u razvoju, a nakon toga i izložba njihovih radova, koja je organizovana na dan održavanja Skupštine opštine Knjaževac, kad se i odlučivalo o budžetu za 2013. godinu.
Udruženje građana „Roditelj”
Beograd – Zemun
4.965,40
Ovim projektom se uticalo na povećanje budžetskih izdvajanja za socijalne usluge namenjene deci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama otvaranjem nove ili iskorišćavanjem postojeće budžetske linije za finansiranje neophodnih socijalnih usluga na teritoriji GO Zemun. Na donosioce odluka uticalo se na okruglim stolovima, javnim manifestacijama, lobiranjem i medijskom kampanjom.
Građanska čitaonica „Pirgos”/Udruženje „Pirgos”
Pirot
5.023,02
Udruženje je sprovelo akciju zastupanja za održivost usluge pomoći u kući za decu sa invaliditetom, povećanjem budžetske stavke za finansiranje usluge. Stvorena je značajna baza podrške u zajednici za ovu temu, obezbeđena je prisutnost teme u lokalnim medijima, a održani su i jedna tribina, kao i koncert podrške. Putem slanja motivacionih pisama svim odbornicima Skupštine opštine Pirot i na redovnim sastancima sa predstavnicima lokalne vlasti obezbeđena je podrška za realizovanje cilja projekta.
Udruženje za pomoć MNRO opštine Trstenik
Trstenik
4.902,12
Udruženje je zastupalo da Skupština opštine donese formalnu odluku o uspostavljanju usluge dnevnog boravka za decu sa invaliditetom i opredeli budžetska sredstva za narednu (2013) godinu za finansiranje usluge.
Udruženje građana „LUŽNIČKE RUKOTVORINE – Ž.E.C. (Ženski etno-centar)”
Babušnica
5.007,14
Organizacija je akcijom zastupanja uticala na to da odbornici Skupštine opštine Babušnica donesu odluku o izdvajanju 1.000.000,00 RSD do januara 2013. iz budžeta lokalne samouprave za proširenje usluge pomoći u kući za decu sa invaliditetom koja žive u seoskim sredinama.
Udruženje „Forum civilne akcije – FORCA”
Požega
5.590,05
„FORCA” je inicijativom zastupanja uticala na lokalnu samoupravu da iz budžeta Opštine Požega izdvoji sredstva za održivost usluge dnevnog boravka za decu sa invaliditetom. Tokom realizacije projekta formirana je Građanska alijansa za socijalnu inkluziju, koja uključuje nekoliko organizacija sa područja opštine i kojoj je Opština ustupila prostor za funkcionisanje, kao i deo sredstava za opremanje prostorija.
Edukaciono-humanitarna organizacija
Prokuplje
4.910,11
Cilj javnog zastupanja bio je da Skupština opštine Prokuplje donese odluku o finansiranju novih modela socijalne zaštite i da se usluga pomoć u kući uvrsti na posebnoj aproprijaciji u budžetu za 2012 godinu u iznosu od 4.100.000 dinara.
Centar za neformalno obrazovanje „Drugi korak”
Stara Pazova
5.046,71
Organizacija je akcijom javnog zastupanja uticala na opštinsku vlast da proširi uslugu pomoći u kući zа decu sа invaliditetom i njihove porodice i omogući stručnu pomoć i negu za još dvanaestoro dece kojima je pomoć neophodna.
Udruženje građana „Aurora”
Bor
5.003,28
„Aurora” je zagovarala izdvajanje sredstava iz budžeta Opštine Bor za finansiranje dnevnog boravka u Boru do kraja 2013. godine. Izgrađena je mreža podrške sa udruženjima građana iz opštine Bor, organizovani su ulična akcija i okrugli sto o ovoj temi, a lokalni mediji obezbedili su medijsku podršku za sve aktivnosti. Uz sve ove aktivnosti, obezbeđena je i podrška nadležnih organa lokalne samouprave, te je jednoglasno usvojena odluka o finansiranju ove usluge.


Javno zastupanje 2011.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Resurs centar Majdanpek
Majdanpek
9.777,75
Cilj projekta je da se utiče na odbornike SO Majdanpek da do 31. decembra 2011. godine u okviru Odluke o budžetu opštine za 2012. godinu izvrše aproprijaciju od 2 miliona dinara za finansiranje mobilnih medicinskih timova na teritoriji opštine za preglede žena iz udaljenih ruralnih područja.
Udruženje „Proaktiv”
Niš
9.803,55
Cilj projekta je da se utiče na članove Gradskog odbora da se odvoji 1,5 miliona dinara za finansiranje i kofinansiranje projekata koji će promovisati bolji kvalitet života mladih. Ovi projekti bi trebalo da budu izabrani na otvorenom konkursu, počevši od 2012. godine.
Resurs centar Bor
Bor
9.788,07
Cilj projekta je da se utiče na odbornike Skupštine opštine Bor da do kraja 2011. godine donesu Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za budžetsku liniju 481 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, nevladine 
i druge organizacije, u iznosu od 9.500.000,00 dinara, sa jasno definisanim uslovima, procedurama i kriterijumima i da ona počne da se primenjuje na budžet počevši od 2012. godine.
Udruženje „Pirgos”
Pirot
9.803,55
Cilj je da se utiče na odbornike SO Pirot da donesu odluku o budžetu za 2012. godinu Skupštine Opštine Pirot do kraja 2011. godine, sa novom budžetskom aproprijacijom koja se tiče ekonomskog osnaživanja žena na selu, u iznosu od 2.000.000 dinara, 
koja će biti dodeljena na javnom konkursu.
Udruženje „Akademija ženskog peduzetništva”
Kikinda
9.101,82
Cilj projekta je da se utiče na odbornike SO Kikinda da usvoje Odluku o budžetu za 2012. sa budžetskom stavkom od 4 miliona dinara za finansiranje programa osnivanja i razvoja „Centra za razvoj preduzetništva”, koji će biti korišćen u skladu sa principom rodne ravnopravnosti, pravedne i transparentne raspodele sredstava.
Centar za razvoj civilnog društva (CRCD)
Zrenjanin
9.741,63
Uticati na odbornike Skupštine Grada Zrenjanina da u budžetu za 2012. godinu opredele sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za obezbeđivanje pristupačnosti uslužnog centra u gradskoj upravi i 4 ambulante (doma zdravlja) u 4 mesne zajednice.
Odbor za ljudska prava Niš
Niš
9.788,07
Uticati na odbornike Skupštine Grada Niša da u budžetu za 2012. godinu, u okviru dela namenjenog Upravi za obrazovanje, opredele 3.500.000 dinara za postavljanje rampi za pristup obrazovnim ustanovama za osobe sa invaliditetom.


Javno zastupanje 2010.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje „Pavlos"
Vlasotince
8.338,03
Uticanje na odbornike Skupštine opštine Vlasotince da do 30. novembra 2010. godine donesu Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana, sa definisanim uslovima, procedurom i kriterijumima za dodelu sredstava, i njena primena na budžet za 2011. godinu.
...Iz kruga
Beograd
12.265,95
Povećanje nivoa dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, naročito ginekologije, za žene sa invaliditetom u Beogradu donošenjem odluke o kupovini 4 ginekološke stolice za 4 doma zdravlja od strane Sekretarijata za zdravstvenu zaštitu Grada Beograda u periodu od jedne godine.
Udruženje građana „Svetionik"
Loznica
8.432,40
Uticaj na gradske vlasti, odnosno Savet za mlade, da do juna 2010. donese Odluku o formiranju Tima za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja, i uticaj na članove Gradskog veća da usvoje trogodišnji Program za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja, koji ce sačiniti Tim, čime ce se u budžetu za 2011. godinu (i naredne dve godine), opredeliti sredstva za aktivnosti.
Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac
Bujanovac
11501,76
Uticati na Savet za rodnu ravnopravnost da usvoji Strategiju za poboljšanje situacije žena i RR, Akcioni plan za Savet za RR opštine Bujanovac i osnaživanje žena za njihov aktivizam.
Centar za razvoj civilnog društva
Zrenjanin
8432,40
Uticaj na gradonačelnika Zrenjanina da do 1. decembra 2010. godine donese Odluku o osnivanju Kancelarije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i izdvajanju sredstava za obezbeđivanje pristupačnosti dve zgrade (institucije ili javne ustanove) korisnicima invalidskih kolica.
Kulturni centar „Damad"
Novi Pazar
8.432,40
Osnivanje Saveta za međunacionalne odnose i usvajanje plana rada i okvirnog polja delovanja od strane Skupštine Grada Novog Pazara
Odbor za ljudska prava Niš
Niš
8.700,43
Uticaj na odbornike Skupštine grada Niša da u budžetu za 2011. godinu predvide 3.000.000 dinara za uklanjanje arhitektonskih barijera na objektima i pristupnim raskrsnicama (institucije organa javnih vie zdravstva, kulture i obrazovanja) u nadležnosti lokalne samouprave.
Udruženje građana „Zeleni ključ"
Niš
11.557,42
Uticaj na odbornike u Skupštini Grada Niša da do kraja 2010. godine donesu Odluku o izmeni Odluke o održavanju čistoće („SI. list grada Niša", br. 89/2005 -prečišćeni tekst), kojom će se stvoriti uslovi da počne organizovano odvoženje komunalnog otpada u dva sela - Lalincu i Kamenici.
Centar za kreativni razvoj - Knjaževac
Knjaževac
8.429,39
Donošenje odluke Skupštine opštine Knjaževac, do kraja septembra 2010. godine, o izdvajanju sredstava i budžeta lokalne samouprave za finansiranje projekata koje kreiraju i realizuju mladi, putem javnog konkursa : definisanim uslovima, kriterijumima i procedurama.
Udruženje Romkinja „Osvit"
Niš
11.307,87
Uticaj na Skupštinu Grada Niša da se do decembra 2010. godine donese Odiuka o obezbedivanju prostora za Romski kulturni centar, i o izdvajanju 600.000 dinara iz budžeta za aktivnosti romskog kulturnog centra.
Udruženje samohranih majki Niš
Niš
14.588,40
Donošenje odluke Skupštine Grada Niša i Skupština opština u narednih 12 meseci o uvođenju posebne stavke o dodeli sredstava NVO u okviru budžetske linije 481, u cilju transparentnije i efikasnije raspodele na principima programskih i projektnih aktivnosti.
Narodni parlament
Leskovac
14.588,40
Uticati na odbornike SO Leskovac da donesu odluke c izmeni člana 60. Statuta Grada Leskovca i smanjenju potrebnog broja potpisa za pokretanje narodne inicijative u Skupštini lokalne samouprave sa 25 % na 5-10 % do kraja 2010. godine.
Regionalni centar za građanske akcije ..Lingva" GM AMB
Kraljevo
14.000,98
Uticanje na donosioce odiuka - gradonacelnika, Gradsko veće, kao i Skupštinu grada, da se do decembra 2010. godine donese Odiuka o formiranju Službe besplatne pravne pomoći, kao i da se u budžetu za 2011. godinu planiraju finansijska sredstva za funkcionisanje Službe besplatne pravne pomoći.
Užicki centar za ljudska prava i demokratiju
Užice
15.270,17
Donošenje rešenja Gradskog veća Užica o budžetskom sufinansiranju projekata lokalnih udruženja građana, podržanih iz pretpristupnih fondova EU do kraja 2010. godine.
Udruženje građana „Duga
Ada
14.580,62
Uticati na to da lokalna samouprava donese odluku i da podršku za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kategorija stanovništva kojima je teško da nadu zaposlenje u institucijama lokalne zajednice.
Udruženje građana „Roditelj"
Beograd
14.505,74
Uticati na odbornike Skupštine Opštine Zemun da do kraja 2010. godine donesu odluku o formiranju lokalnog koordinacionog tela za međusektrosku saradnju između svih javnih institucija na lokalnom nivou koje su nadležne za zaštitu dece od zlostavljanja zanemarivanja.
Građanski parlament Slobodan grad Vršac
Vršac
14.523,24
Uticati na to da odbornici SO Vršac do kraja 2010 godine usvoje Odluku o zaštiti Gradskog parka, na osnovu predloga koji sadrži Studija o zaštiti Gradskog parka, a na osnovu predloga koji je 2002. godine urad Zavod za zaštitu prirode.
Centar za samostalni život invalida Srbije
Beograd
14.639,37
Uticati na to da odbornici SO Novi Beograd donesu odluku o izdvajanju sredstava iz Gradskog budžeta za 2011. godinu za finansiranje 5 personalnih asistenata.
Udruženje građana „Lužničke rukotvorine - ZEC"
Babušnica
2.041,22
Organizacija se bavi problemom nezaposlenosti žena u opštini Babušnica, kojih prema poslednjim podacima ima preko 1000. Oživljavanjem starih zanata (tkanje na tradicionalni način, pripremanje zimnice po tradicionalnim receptima itd.) i obezbeđivanjem finansijske podrške od strane Opštine za pokretanje radionica starih zanata, organizacija želi da smanji broj nezaposlenih žena.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
"Unija ekologa - UNECO", Regionalni centar Paraćin
Paraćin
2.054,33
UNECO se bavi zaštitom i sprečavanjem dalje devastacije izvorišta reke Grze, koja predstavlja važan rezervni hidrološki resurs, odnosno značajne rezerve vode za piće najvišeg kvaliteta. Organizacija utiče na odbornike da donesu odluku kojom bi se vrelo reke Grze proglasilo za zaštićeno prirodno dobro kao spomenik prirode.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Udruženje građana "Sfera No"
Beograd
2.062,00
Udruženje želi da, uz pomoć školske uprave, Uprave Sekretarijata za komunalne poslove i učenika osnovnih skola, utiče na odbornike da izdvoje novac iz budžeta za
nabavku kontejnera za separaciju otpada. Udruženje želi da sa učenicima OŠ „Stefan Nemanja" pokrene proces selektiranja otpada na teritoriji Opštine Savski Venac, tako što bi učenici prikupljali i selektirali otpad i imali priliku da preko svog đackog parlamenta odluče na koji način će se trošiti zarađeni novac.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Udruženje građana „API - Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije"
Beograd
2.005,79
Organizacija se bavi problemom osoba sa invaliditetom, odnosno osoba sa intelektualnim teškoćama u Opštini Savski Venae. Zastupa uvođenje mobilnog tima podrske koji bi se finansirao iz budžeta Opstine i pomagao najugroženijima da ostvare svoja prava i zadovolje potrebe.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.


Javno zastupanje 2009.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Društvo za emancipaciju Roma
“Kham”
Trstenik
8,873.91
Zastupanje za prostor u kojem bi bio smešten Romski kulturnoobrazovni centar. Nepostojanje adekvatvog prostora za Rome u Trsteniku onemogućava sprovodjenje aktivnosti sa ciljem očuvanja kulturnih vrednosti, identiteta, jezika i običaja Roma.
Akademija ženskog preduzetništva
Kikinda
9,235.09
Zastupanje za rešavanje problema nezaposlenih žena kojih u Kikindi trenutno ima oko 4000. Izdvajanjem sredstava iz budžeta opštine Kikinda bilo bi omogućeno da 200 građanki Kikinde prođe program ekonomskog osnaživanja nezaposlenih žena koje bi nakon edukacije mogle da apliciraju za start-up kredite. Lužničke rukotvorine
“Žensko etno selo”
Babušnica
8,140.70
Organizacije se bavi problemom nezaposlenosti žena u opštini Babušnica, kojih prema poslednjim podacima ima preko 1000. Oživljanjem starih zanata (tkanje na tradicionalni način, pripremanje zimnice po tradicionalnim receptima itd) i obezbeđivanjem finansijske podrške od strane opštine za pokretanje radionica strarih zanata organizacija želi da smanji broj nezaposlenih žena.
Unija ekologa “UNECO Regionalni centar”
Paraćin
8,504.42
NVO UNECO se bavi zaštitom i sprečevanjem dalje devastacije izvorišta reke Grze, koja predstavlja važan rezervni hidrološki resurs odnosno značajne rezerve pijaće vode najvišeg kvaliteta. Organizacija planira da utiče na odbornike da donesu odluku kojom bi se vrelo reke Grze proglasilo za zaštićeno prirodno dobro kao spomenik prirode.
“Zeleni krug”
Bački Petrovac 
9,099.82
Organizacija se bavi problemom ambalažnog otpada koji nas nastaje nakon korišćenja različitih hemijskih preparata u zemljoradnji, jer 40 procenata stanovništva u Bačkom Petrovcu se bavi obradom zemlje. Trenutno ambalaža od tog otpada završava na gradskoj deponiji i ne tretira se odvojeno od drugog komunalnog otpada.
Toplica - Odbor za razvoj lokalne zajednice
Prokuplje
9,259.45
Organizacija se zalaže za selekciju otpada i reciklažu na teritoriji opštine Prokuplje. Trenutno sav otpad koji komunalno preduzeće prikupi (pet, staklo, metal) završava na gradskoj deponiji. Organizacija želi da utiče na odbornike da donesu odluku o separciji
otpada kroz postavljanje kontejnera za selekciju različitog otpada.
“SFERA No”
Beograd
9,132.86
Grupa želi da uz pomoć školske uprave, Uprave Sekretarijata za komunalne poslove i učenika osnovnih škola, utiče na odbornike da izdvoje novac iz budžeta za nabavku kontejnera za separaciju otpada. Grupa želi da sa učenicima OŠ Stefan Nemanja pokrene proces selektiranja otpada na teritoriji opštine Savski Venac, tako što bi učenici prikupljali i selektirali otpad i imali priliku da preko svog Đačkog parlamenta odluče na koji način će se trošiti zarađeni novac.
Centar za ekologiju i održivi razvoj “CEKOR”
Subotica
8,925.80
Zastupanje za veće učešće gradjana u procesu donošenja strategije, programa i planskih ekoloških dokumenta, kao što su urbanistički i prostorni planovi na nivou opštine.
Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije – API Srbije
Belgrade
9,420.87
Organizacija se bavi problemom osoba sa invaliditetom, odnosno osoba sa intelektualnim teškoćama u opštini Savski Venac. Grupa zastupa uvođenje mobilnog tima podrške koji bi se finasirao iz budžeta opštine i pomagao najugroženijima da ostvare svoja prava i zadovolje potrebe.
GM Optimist
Gornji Milanovac
9,330.58
GM Optimist se ovim projektom bavi problemom odlaganja električnog otpada u Gornjem Milanovcu. Organizovanjem javnih akcija, medijskom kampanjom i lobiranjem organizacija planira da utiče na Opštinsko veće da odredi prostror na kome bi bio odlagan elektronski i električni otpad.

 

Javno zastupanje 2008.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Eko klub Zeleni putokazi
Raška
8.669,24
Rešavanje problema odnošenja smeća iz seoskog područja lobiranjem, konkretnim akcijama i kampanjom informisanja.
Građanska čitaonica Pirgos
Pirot
11.244,57
Podsticanje ekonomskog i održivog ruralnog razvoja formiranjem opštinskog saveta za održivi razvoj u seoskim zajednicama opštine Pirot.
Zlatiborski krug
Čajetina
9.778,24
Organizacija je lobiranjem i kampanjom uticala na donosioce dluka (odbornike SO Čajetina) dakroz promene statuta opštine i mesnih zajednica povećaju broj žena u procesu odlučivanja.
Agronomski centar
Priboj
8.485,61
Inicijativa za uticaj na odbornike SO Priboj za formiranje savetodavnog odbora koji bi se bavio problemom razvoja poljoprivrede i sela.
Terras
Subotica
8.485,61
Organizovanjem relevatnih institucija i organizacija u radnu grupu kao i pokretanjem kampanje kampanje organizacija je uticala na izmene strateških dokumenata za uništavanje ambrozije u Subotici.
Ekološko biciklističko društvo Green bike
Valjevo
11.314,15
Zastupanje za rešavanje problema zagađenja reka na teritoriji opštine Valjevo kroz uvođenje ekološke policije u Valjevu.
Resurs centar
Majdanpek
7.413,31
Uticaj na lokalnu samoupravu da na transparentniji način raspodeljuje sredstva iz budžeta opštine za udruženja građana.
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu
Paraćin
5.707,99
Zastupanje da se izdvoje sredstva iz opštinskog budžeta za omogućavanje dostupnosti autobusa javnog prevoza za osobe sa invaliditetom.
Romano alav
Kruševac
8.448,84
Uticaj na predstavnike opštine da se formira međusektorski tim koji bi se bavio problemima Romske populacije u Kruševcu.

 

Javno zastupanje 2007.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Ekološki pokret Bela Breza
Kruševac
5,045.83
Podnošenje amandmana na skupštinsku odluku koji bi podrazumevao obavezu ulaska čitave opštine u sistem organizovanog iznošenja komunalnog otpada na gradsku deponiju; povećanje učešća opštine u finansiranju infrastrukturnih projekata na seoskom području.
EHO
Jagodina
5,117.34
Uticaj na lokalnu samoupravu da donese odluku o finansiranju dečjih kulturnih aktivnosti iz opštinskog budžeta, koje bi okupljale decu iz marginalizovanih grupa; prvi korak ka osnivanju dečjeg kulturnog centra u Jagodini.
Fenomena
Kraljevo
5,173.61
Uticaj na nadležne u Kraljevu da se donese odluka o kreiranju protokola o saradnji institucija (Policijska uprava, Centar za socijalni rad, Javno tužilaštvo, Sud i Zdravstveni centar) i NVO-a u rešavanju i prevenciji nasilja u porodici.
Flores
Sjenica
5,152.78
Uticaj na nadležne u opštini Sjenica da u roku od šest meseci izglasaju donosenje Odluke o pristupanju opštine Sjenica projektu regionalne deponije; donošenje Odluke o hitnim merama za uklanjanje otpada sa gradskih ulica.
Izida
Feketić
5,201.39
Uticaj na SO da odobri sredstva iz budžeta za zapošljavanje stručne osobe - specijalnog pedagoga, na programu rada sa osobama ometenim u razvoju u Centru za dnevni boravak u Feketiću.
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama
Trstenik
4,768.28
Uticaj na predsednika opštine da se donese amandaman na postojeću odluku, kojim se Udruženju na korišćenje dodeljuje zemljište koje po svom položaju i postojećoj infrastrukturi zadovoljava standarde izgradnje objekta za smeštaj i boravak osoba ometenih u razvoju.
Zelena omladina Srbije
Beograd
5,166.25
Uticaj na SO Zvezdara da donese odluku kojom će se poboljšati informisanost građana o urbanističkim pitanjima, a sa ciljem veće participacije građana.
 
Žene u akciji
Velika Plana
5,194.44
Uticaj na SO Velika Plana da reaktivira odluku o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost kao svog radnog tela, tako što će izvršiti odgovarajuću izmenu i dopunu Statuta opštine.

 

Javno zastupanje 2005.

Organizacija
Mesto
Iznos (din)
Dunavski venac
Borča
40,538.28
Javno zastupanje za obezbeđivanje pristupačnog prostora za udruženje građana za osobe sa invaliditetom.
Impuls
Tutin
40,538.28
Javno zastupanje i saradnja sa Savetom za rodnu ravnopravnost da bi se obezbedila sredstva za ženske incijative.
K-Town group
Kosjerić
40,538.28
Javno zastupanje za obezbeđivanje sredstava iz budžeta opštine za rekonstrukciju sanitarnog čvora u seoskoj školi.
Kulturanova 
Novi Sad
40,538.28
Javno zastupanje za obezbeđivanje besplatnog prostora za mlade.
Odred izviđača “Josif Pančić”
Niš
40,538.28
Javno zastupanje da se donese odluka o potpisivanju memoranduma o saradnji sa relevantnim udruženjima mladih na izradi politike za mlade.
Društvo romske omladine Valjeva
Valjevo
40,538.28
Javno zastupanje za obezbeđivanje inicijalnih sredstava za hidrološko istraživanje o mogućnostima izgradnje vodovoda u romskom naselju.
Romski centar Obrenovac
Obrenovac
40,538.28
Javno zastupanje za uključivanje romske dece u regularan sistem obrazovanja.
Snaga sela
Knjaževac
40,538.28
Javno zastupanje da bi se omogućilo učešće građana u Savetu za poljoprivredni razvoj.
Stablo
Kragujevac
40,538.28
Javno zastupanje za otvaranje romskog obdaništa.
Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga
Šabac
40.538,28
Javno zastupanje za obezbeđivanje sredstava iz opštinskog budžeta za kupovinu vozila za prevoz osoba sa invaliditetom.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator