Kontakt | E-biblioteka | Galerija

O nama

Trag fondacija :: O nama :: Pregled donacija

Socijalna tranzicija

Socijalna tranzicija 2013.
 

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje „Umetnost življenja"
Beograd
6.180,00
Sredstva su iskorišćena za uvođenje inovativne usluge rehabilitacije u ženski zatvor u Požarevcu, koja podrazumeva antistres-terapiju uz pomoć tehnika disanja i vežbi joge, kojom je poboljšano fizičko i mentalno stanje zatvorenica.
(Druga rata donacije odobrene u 2012. godini.)


Socijalna tranzicija 2012.
 

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Novi Pazar”
Novi Pazar
1.500,00
Sredstva su iskorišćena za završetak radova na zgradi Regionalnog centra za dnevni boravak i za radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama.
(Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.)
Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije – API Srbije
Beograd
7.475,00
Cilj projekta bila je socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim teškoćama formiranjem individualnih planova podrške, usluge mobilnog tima koji, osim razvoju životnih veština, doprinosi većem socijalnom uključivanju korisnika.
(Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.)
Udruženje Roma „Novi Bečej”
Novi Bečej
15.000,00
Sredstva su iskorišćena za nastavak rada SOS telefona na jezicima manjina, pružanje pravne pomoći i zastupanje žena žrtava nasilja na sudu, kao i za organizaciju kursa šivenja u cilju ekonomskog osnaživanja žena žrtava porodičnog nasilja.
Udruženje „Crvena linija”
Novi Sad
14.810,00
Cilj projekta je bilo unapređenje društvenog statusa osoba zaraženih HIV-om i poboljšanje kvaliteta njihovog života, jačanje solidarnosti i ličnih kapaciteta ovih osoba i članova njihovih porodica sa teritorije Vojvodine, pružanjem sveobuhvatne podrške putem info-savetovališta, te podsticanjem veće vidljivosti i socijalne uključenosti osoba zaraženih HIV-om.
Udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naša kuća”
Beograd
15.000,00
Uspostavljena je usluga „Kuhinja na točkovima” – distribucija hrane za građane koji su stari, bolesni i teško pokretni, uz nabavku vozila za raznošenje hrane i lekova i zapošljavanje korisnika Dnevnog centra u okviru servisa.
„Labris” – organizacija za lezbejska ljudska prava
Beograd
14.997,00
Sredstva su usmerena na poboljšanje kvaliteta života lezbejki obezbeđivanjem adekvatne podrške i asistencije lezbejkama i drugim neheteroseksualnim ženama za prihvatanje sopstvenog identiteta posredstvom peer-savetovališta.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila
Beograd
14.955,00
Sredstva su iskorišćena za pravno i psihološko osnaživanje azilanata i lica koja su dobila azil za aktivniju socijalnu ulogu u lokalnoj zajednici u kojoj borave.
Udruženje građana „Zajedno zajedno”
Beograd
13.890,00
Pokrenute su grupe samopomoći za Romkinje, čija je svrha osnaživanje Romkinja koje trpe psihofizičko i rodno zasnovano nasilje ili im preti rizik od njega, prevencija nasilja i stvaranje mogućnosti za kvalitetniji život.
„Siguran puls mladih”
Beograd
14.960,00
Sredstva su iskorišćena za psiho-socijalnu podršku roditeljima i edukaciju roditelja kako bi ušli u proces prihvatanja LGBT identiteta svoje dece.
Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu „Ivanjica”
Ivanjica
13.985,00
Nabavljeno je vozilo za prevoz korisnika dnevnog centra „Sunce” da bi se omogućilo kvalitetnije pružanje usluga i da bi usluge bile lakše dostupne.
Udruženje za lokalni razvoj „Kamenica”
Kamenica
14.404,00
Sredstva su bila usmerena na formiranje usluge mobilne i individualne psiho-socijalne podrške, razvijanje modela grupe za majstorsku podršku samostalnom stanovanju korisnika i nabavku vozila za potrebe te usluge, da bi se poboljšali uslovi života populacije starih i iznemoglih osoba u ruralnom području.
Udruženje građana „Grupa IDE”
Beograd
14.999,00
Cilj projekta je bilo pružanje pomoći deci koja su pretrpela traumu ili nasilje da bi se psihički osnažila i aktivirala u pozitivnom pravcu, kao i da bi im se efekat traume koju su preživeli ublažio u kreativnom i zanimljivom procesu izražavanja.
Centar za ratnu traumu
Novi Sad
14.992,00
Sredstva su iskorišćena za psihološko-savetodavni rad sa ratnim veteranima, izbeglim licima i članovima njihovih porodica, i za unapređivanje usluge izradom elektronskog informativno-dijagnostičkog alata o posttraumatskom stresnom poremećaju, kao i za informisanje javnosti.
Udruženje „Optimist”
Bosilegrad
14.567,00
Sredstva su iskorišćena za nabavku plastenika i pokretanje poljoprivredne proizvodnje kako bi se ekonomski osnažilo 10 socijalno ugroženih porodica.
„U krugu porodice” /Udruženje  stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA”
Beograd
20.000,00
Sredstva su iskorišćena za podizanje kapaciteta Udruženja za pružanje usluge porodičnih konferencija i širenje mreže podrške jačanjem kapaciteta i obukom lokalnih organizacija civilnog društva koje su fokusirane na primenu ovog modela u Srbiji.
Fondacija „Mesečina”
Subotica
13.554,00
Projekat je bio usmeren na obezbeđivanje kvalitetne, fokusirane podrške za razvoj novih mogućnosti za decu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima sa ciljem da se unapredi kvalitet njihovog života uspostavljanjem Dečijeg centra.
(Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.)
Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu „BELhospice”
Beograd
9.040,00
Pored već postojeće medicinske nege, pokrenuta je psiho-socijalna i volonterska podrška u palijativnom zbrinjavanju pacijenata u terminalnoj fazi bolesti. Projekat je omogućio pružanje podrške i porodicama obolelih, posebno samohranim roditeljima i starim licima.
„Prostor”
Beograd
12.440,00
Sredstva su iskorišćena za program art-terapije u Klinici za psihijatriju i uvođenje art-terapije u redovan program radne terapije u psihijatrijskim ustanovama.
Udruženje „Umetnost življenja”
Beograd
8.780,00
Sredstva su iskorišćena za uvođenje inovativne usluge rehabilitacije u ženski zatvor u Požarevcu, koja podrazumeva antistres-terapiju uz pomoć tehnika disanja i vežbi joge, kojom je poboljšano fizičko i mentalno stanje zatvorenica.
Centar za podršku ženama
Kikinda
14.960,00
Data je podrška mreži od 5 organizacija „SOS Vojvodina” za uspostavljanje jedinstvenog SOS telefona u Vojvodini za žene koje su pretrpele nasilje. Koordiniranim delovanjem i saradnjom uspostavljena je jedinstvena i za korisnice potpuno besplatna usluga SOS telefona i podignut je kapacitet mreže.
Forum žena „Mali Iđoš” Mali Iđoš 14.000,00
Sredstva su iskorišćena za to da se omoguće kućna nega i ispomoć u redovnim kućnim poslovima („seoski domaćin”) starim licima i osobama sa invaliditetom.
Viktimološko društvo Srbije – VDS Beograd 14.290,00
Sredstva su iskorišćena za pripremu osuđenica za izlazak iz zatvora, kao stalni deo tretmana koji sprovodi Služba za tretman u KPZ za žene u Požarevcu, te za prevazilaženje trenutnog nedostatka sistemskog rešenja u vezi sa pripremom osuđenica za izlazak iz zatvora i njihovom socijalnom reintegracijom i inkluzijom.
„SOS ženski centar” Novi Sad 11.051,00
Osnovano je besplatno psihološko savetovalište za žene žrtve nasilja koje nemaju mogućnosti da u okviru redovne zdravstvene zaštite ili privatne prakse dobiju psihološko savetovanje ili veštine i znanja za unapređenje mentalnog zdravlja.
Omladinski komunikacioni centar „Kg Youth Sector” Kragujevac 6.761,50
Proširene su aktivnosti omladinskog centra i povećan je kapacitet organizacije edukacijom 20 volontera i članova tima za podršku mladim ljudima koji pripadaju ranjivim društvenim grupama.
„Sandžački ćilim” Sjenica 2.971,60
Sredstva su iskorišćena za ekonomsko osnaživanje žena pokretanjem radionice za tkanje i obradu vune i osnivanje zadruge.
(Druga rata donacije odobrene u 2011. godini.)
Nevladina organizacija „Veza” Beograd 13.828,00
Da bi se pružila podrška intravenskim korisnicima droge i da bi se oni osnažili za to da budu odgovorni roditelji, realizovane su radionice roditeljskih veština, organizovane su grupe samopomoći, individualno savetovanje i terenske posete.


Socijalna tranzicija 2011.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Forum žena „Mali Iđoš
Mali Iđoš
9.904,00
Projekat ima za cilj da omogući trajni nastavak rada Savetovališta za pravnu i psiho-socijalnu podršku ženama koje su žrtve nasilja sa ciljem da se suzbije nasilje, ublaže njegove posledice i žene osnaže za život bez nasilja. Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Fondacija „Mesečina”
Subotica
20.900,00
Obezbeđivanje kvalitetne, fokusirane podrške za razvoj novih mogućnosti za decu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima, sa ciljem da se unapredi kvalitet života uspostavljanjem Dečijeg centra.
Udruženje Roma „Novi Bečej”
Novi Bečej
7.850,00
Projekat je za žene romske nacionalnosti koje su žrtve nasilja obezbedio pružanje podrške putem SOS telefona i pravnog savetovališta, kao i formiranje podrške na nivou zajednice.
Udruženje za pomoć MNRO „Plava ptica”
Kula
15.000,00
Projekat čiji je cilj prikupljanje sredstava za izgradnju nove zgrade na javnom zemljištu koje je dodelila opština na period od 80 godina; matching grant od kog je osnovan Centar za stanovanje uz podršku, zapošljavanje uz podršku i privremeni boravak 
za osobe sa invaliditetom.Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Humanitarno društvo „Bethesda”
Bačka Topola
1.500,00
Cilj projekta bila je nabavka vozila uz pomoć kojeg su uvedene nove usluge – prevoz korisnika, kućne posete i slične aktivnosti. Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Kragujevac
9.936,50
Projekat ima za cilj pokretanje usluge za osobe sa autizmom i njihove porodice, koja će doprineti inkluziji, unapređenju kvaliteta života i radnim sposobnostima osoba sa autizmom, podižući nivo njihove socijalne inkluzije i podrške u njihovim svakodnevnim aktivnostima.Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Centar za pozorišna istraživanja „APSART”
Beograd
7.500,00
Projekat je uveo koncept primenjenog pozorišta, kao nov i moćan način rehabilitacije i resocijalizacije, prema metodologiji institucija koje rade sa decom i mladima sa intelektualnim teškoćama. Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Udruženje građana „Svet reči”
Velika Plana
10.000,00
Projekat ima za cilj da obezbedi kvalitetne, dostupne i blagovremene usluge za mlade u Velikoj Plani uzrasta između 15 i 19 godina koji imaju psihološke teškoće, realizacijom savetodavne psihološke pomoći u suočavanju sa krizama. Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i drugih oblika nasilja nad ženama „Atina”
Beograd
9.350,00
Podrška u socijalnom uključivanju žrtava seksualnog nasilja putem pružanja raznovrsnih usluga i vidova pomoći.Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Centar „Živeti uspravno”
Novi Sad
9.350,00
Grupa planira da organizuje tim volontera koji će pomagati roditeljima u brizi za decu sa invaliditetom. Druga rata donacije odobrene u 2010. godini.
Udruženje samohranih majki
Niš
15.000,00
Cilj projekta je osnivanje usluge za pomoć u kući za biološke i hraniteljske porodice sa decom sa invaliditetom putem koje bi se zapošljavale nezaposlene samohrane majke.
Inicijativa za održivi razvoj „Mostovi”
Kruševac
14.960,00
Cilj projekta je osnivanje Centra za hiporehabilitaciju, terapeutsko i sportsko jahanje za decu iz različitih ranjivih grupa, kao i za decu iz redovne populacije.
Udruženje građana „Zlatiborski krug”
Čajetina
14.260,00
Cilj projekta je osnivanje volonterskog socijalnog servisa koji će omogućiti međugeneracijsku saradnju i razmenu iskustava između starih i mladih.
Udruženje građana „Na pola puta” 
Pančevo
14.700,00
Cilj projekta je priprema 10 korisnika Udruženja koji dolaze iz bioloških porodica za nezavisni život pomoću radnog angažovanja, učenja životnih veština i sl.
Udruženje građana „Novosadska lezbejska organizacija – NLO”
Novi Sad
14.990,00
Cilj projekta je osnivanje centra za mlade LGBT osobe u kojem bi se pružala psiho-socijalna podrška i druge vrste podrške, i organizovale razne inkluzivne aktivnosti.
Društvo za razvoj kreativnosti
Aleksinac
14.890,00
Cilj projekta je resocijalizacija zavisnika koji su na rehabilitaciji, kao i bivših zavisnika, pomoću usluga mobilnog tima, organizovanja časova računara i učenja osnova poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, projekat ima za cilj podizanje nivoa svesti građana o problemima zavisnosti organizovanjem kampanje na lokalnom nivou.
Udruženje građana „Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije”
Beograd
7.475,00
Cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim teškoćama formiranjem individualnih planova podrške, usluge mobilnog tima, koji, osim razvoju životnih veština, doprinosi većem socijalnom uključivanju korisnika.
Udruženje građana „Sandžački ćilim”
Sjenica
11.886,40
Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje žena osnivanjem radionice za tkanje, obradu vune i formiranje zadruge u kojoj bi korisnice radile.
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama
Novi Pazar
13.500,00
Cilj projekta je završetak radova na zgradi Regionalnog centra za dnevni boravak i radno angažovanje osoba sa intelektualnim teškoćama.
Omladinski komunikacioni centar „Kg Youth Sector”
Kragujevac
6.761,50
Projekat ima za cilj proširenje aktivnosti omladinskog centra, kao i izgradnju kapaciteta organizacije pomoću edukacije 20 volontera i članova tima za podršku mladim ljudima koji pripadaju ranjivim grupama.

Socijalna tranzicija 2010.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Humanitarni centar „Duga"
Zrenjanin
8.565,00
Poboljšanje kvaliteta života osoba sa psihološkim poremećajima preko grupa samopomoći i kreativnih radionica, u cilju njihovog osnaživanja i reintegracije u društvo, kao i smanjivanja zastupljenosti njihove hospitalizacije.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Centar za razvoj neprofitnog sektora
Beograd
6.685,00
Ostvarivanje dijaloga sa Ministarstvom rada i socijalne politike o transparentnijoj i efikasnijoj distribuciji sredstava u cilju poboljšanja životnih uslova ranjivih grupa preko subvencija NVO.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.<
Ženski centar Užice
Uzice
9.997,50
Bazirano na iskustvu i naučenim lekcijama iz prethodnog projekta podržanog od strane BCIF-CNF-a, pokrenuto je proširenje aktivnosti u Savetovalištu pružanjem pomoći u procesu resocijalizacije i rehabilitacije žena koje boluju od raka dojke. Istovremeno su promovisane metode rada koje nisu razvijene u drugim institucijama, ali su komplementarne i alternativne usluge onima u zdravstvenom sistemu.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Udruženje gradana „Kokoro"
Bor
8.979,82
Organizovanje podrške ranjivim grupama mladih u Boru preko novog modela mesne zajednice „prijateljski raspoložene prema mladima" za njihovu socijalnu rehabilitaciju i socijalizaciju.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Društvo za pomoć MNRO „Biser"
Srbobran
2.000,00
Osnivanje Dnevnog centra za osobe sa intelektualnim teškoćama i autizmom iz Srbobrana u cilju poboljšanja kvaliteta njihovog života, kao i kvaliteta života njihovih porodica.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Caritas Dekanata
Novi Sad
9.455,00
Zbrinjavanje i podrška grupi osoba sa mentalnim teškoćama, pružanjem usluga posredstvom Dnevnog centra za mentalno zdravlje, prilagođenih individualnim potrebama korisnika sa ciljem poboljšanja njihovog stanja.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
KUD „Rumunka"

Bački Monoštor

8.805,00
Obezbeđivanje kvalitetnih usluga za grupu građana romske nacionalnosti starijih od 60 godina, posredstvom Kluba za stare i pomoći gerontodomaćica. U okviru kluba organizovane su dnevne društvene aktivnosti, pletenje, izrada grnčarije, organizovanje periodičnih medicinskih pregleda, pravna zaštita, medijacija i zastupanje korisnika u relevantnim institucijama.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Fondacija „Mesečina"
Subotica
12.532,20
Obezbeđivanje kvalitetne podrške razvoju novih mogućnosti za decu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima sa ciljem unapređenja kvaliteta njihovog života osnivanjem Dečjeg centra.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Resurs centar Leskovac
Leskovac
9.355,00
Omogućavanje jednakih šansi za decu bez roditeljskog staranja, uzrasta od 7 do 14 godina, posredstvom pomoći u učenju i razvijanju njihovih komunikacionih sposobnosti i kreativnosti, sa ciljem podsticanja inkluzije dece bez roditeljskog staranja u društvo i uticaja na promenu odnosa lokalne zajednice prema marginalizovanim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Žene u akciji
Velika Plana
9.625,00
Cilj projekta je povecanje efikasnosti rada SOS telefonske službe za žene koje su žrtve nasilja, pružanjem direktne podrške preko pravnog i psiholoskog savetovanja, grupa samopomoći i kreativnih radionica.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Udruženje obolelih od multiple skleroze Severnobanatskog
okruga
Novi Kneževac
6.762,50
Adaptacija prostorija Udruženja koja doprinosi kvalitetnijem pružanju usluga za korisnike Udruženja, kao što su rehabilitacija, edukacija i umetničke radionice, kao i osnivanju prve i jedinstvene usluge u Srbiji za OSI.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Društvo za pomoć MNRO Bor
Bor
19.990,00
Kupovina specijalizovanog vozila koje će pomoći poboljšanju kvaliteta postojećih usluga korisnicima Udruženja. Transport je omogućio vise nezavisnosti, povecanje broja korisnika i otvaranje mogućnosti za pružanje usluge prevoza i ostalim osobama sa invaliditetom u opštini.
Društvo za pomoć MNRO „Plava ptica"
Kula
37.000,00
Projekat je imao za cilj prikupljanje sredstava za izgradnju nove zgrade na javnom zemljištu koje je opština dodelila za period od 80 godina i koje bi se iskoristilo za izgradnju Centra za stanovanje uz podršku, zapošljavanje uz podršku i privremeni boravak za osobe sa invaliditetom.
Udruženje za podršku deci u vanporodičnom vaspitanju „FICE
SRBIJA"
Beograd
19.980,00
Jačanje porodice, kao osnovne ćelije društva, i smanjenje potreba za intervencijom institucija u oblasti porodičnog života, putem podrške porodicama u kri posredstvom usluge porodične konferencije.
Udruženje građana Q-club
Beograd
15.000,00
Unapređenje i proširenje postojećih usluga koje organizacija već pruža, uz mogućnost zapošljavanja i radnog angažovanja osoba inficiranim virusom HIV-a.
Društvo za pomoć MNRO
Trstenik
30.000,00
Projekat „Naša kuća" imao je za cilj prikupljanje sredstava za izgradnju nove zgrade u kojoj će biti smešten Dnevni boravak za korisnike Dnevnog centra, kao i kancelarije za druge organizacije za osobe sa invaliditetom u Trsteniku.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Ženska multietnička grupa - Seleuš
Seleuš (opština
Alibunar)
9.715,00
Unapređenje kvaliteta života starih u Seleušu pomoću osnivanja seoskog Kluba za stare, koji će pružati psiho socijalne, pravne i druge usluge, pomoću poboljšanog informisanja i razvoja volonterske mreže.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća"
Beograd
2.925,00
Poboljšanje kvaliteta života, razvoj veština i zapošljavanje osoba sa intelektualnim teškoćama preko obuke za rad na mašini za pravljenje papira i radnog angažovanja u kooperativi koja će biti osnovana pomoću projekta.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Društvo za pomoć MNRO grada
Novog Sada
Novi Sad
6.830,00
Poboljšanje kvaliteta života porodica sa decom sa smetnjama u razvoju preko otvaranja inkluzivne usluge - radionice za igru u Novom Sadu.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Labris - Grupa za lezbejska ljudska prava
Beograd
9.594,50
Psiho-socijalna podrška lezbejkama, biseksualnim i drugim neheteroseksualnim ženama pružanjem usluga individualnog psiholoskog savetovališta, grupnog terapijskog rada i grupa podrške za prihvatanje sopstvenog identiteta.
Druga rata donacije odobrene u 2009. godini.
Forum žena Mali Iđoš
Mali Iđoš
9.904,00
Uvođenje nove socijalne usluge „Seoski domaćin" zasnovane na kontinuiranom radu Ženskog foruma sa marginalizovanim grupama u cilju unapređenja kvalite života osoba sa invaliditetom i starih osoba, razvojem postojedh i uvođenjem novih socijalnih usluga.
Centar za podršku ženama
Kikinda
9.865,00
Cilj projekta je trajni rad Savetodavnog centra sa pravnom i psiho-socijalnom podrškom ženama koje su žrtve nasilja, u cilju sprečavanja nasilja, smanjenja posledica pretrpljenog nasilja i osnaživanja korisnica centra za život bez nasilja.
Udruženje Roma Novi Bečej
Novi Bečej
7.850,00
Pružanje usluga ženama romske, mađarske i rumunske nacionalnosti koje su žrtve nasilja putem podrške SOS telefonom na jezicima manjina i pružanjem pravnih usluga, kao i izgradnjom podrške u lokalnoj zajednici.
Humanitarno društvo „Bethesda"
Bačka Topola
13.500,00
Cilj projekta je kupovina specijalizovanog vozila, prilagođenog potrebama osoba sa invaliditetom, radi uvođenja nove usluge transporta korisnicima, posetiocima Dnevnog centra i sličnih aktivnosti.
Centar za pozorišna istraživanja „ApsArt"
Beograd
7.500,00
Projekat nastoji da uvede koncept primenjenog pozorišta, kao nov i moćan način rehabilitacije i resocijalizacije, prema metodologiji institucija koje rade sa decom i mladima sa intelektualnim teškoćama.
Udruženje za pomoć osobama sa autizmom
Kragujevac
9.936,50
Realizacija nove usluge za osobe sa autizmom i njihove porodice, koja će doprineti inkluziji, unapređenju kvaliteta života i radnim sposobnostima osoba sa problemom autizma, podižući nivo njihove socijalne inkluzije i podrške u njihovim svakodnevnim aktivnostima.
Udruženje građana „Svet reči"
Velika Plana
10.000,00
Razvijanje kvalitetnih, dostupnih i blagovremenih usiuga za mlade uzrasta izmedu 15 i 19 godina sa psihološkim teškoćama u Velikoj Plani, realizacijom savetodavne psihološke pomoći u suočavanju sa krizama.
Fondacija „Mesečina"
Subotica
7.000,00
Obezbeđivanje visokokvalitetne i fokusirane podrške za razvoj novih mogućnosti za decu koja dolaze iz porodica sa visestrukim problemima, u cilju unapredenja kvaliteta njihovog života osnivanjem Dečjeg centra.
Udruženje građana „Dobri ljudi"
Valjevo
17.726,00
Cilj projekta je rekonstrukcija prostorija za pokretar novog Centra podrške osobama sa problemom zavisnosti, kao i osnivanje grupa samopomoći.
Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i drugih oblika nasilja nad ženama „Atina"
Beograd
9,350.00
Podrška u socijalnom uključivanju žrtava seksualnog nasilja putem pružanja raznovrsnih usiuga i vidova pomoći.
Centar „Živeti uspravno"
Novi Sad
9.350,00
Cilj projekta je osnivanje vršnjačkog savetodavnog centra za mlade sa invaliditetom i njihove roditelje.


Socijalna tranzicija 2009.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje romkinja “Osvit”
Niš
20,000.00
Osnaživanje Romkinja koje su žrtve porodičnog nasilja kroz kreiranje novih modela, mehanizama i politika od strane svih relevantnih aktera u zajednici. Razvojem veština i kvalifikacijom za frizerke i pedikirke one se osnažuju da postanu ekonomski
nezavisne.
Humanitarna asocijacija “Bethesda”
Bačka Topola
9,386.90
Poboljšanje postojeće službe u okviru Dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom, obezbeđujući stručni nadzor dece i omladine sa teškim kombinovanim poremećajima koji se pre svega odnosi na osnovnu negu i individualni rad. Kao dodatak ovome biće
pružena pomoć članovima porodica.
Udruženje Roma Prokuplje
Prokuplje
17,500.00
Osnivanje omladinskog kluba “Cerkez mala” za romsku omladinu sa rizičnim društvenim ponašanjem, kao i za romske adolescente od 12 do 18 godina. Realizacija projekta će omogućiti osnaživanje ove grupe dece.
Društvo za pomoć MNRO
Trstenik
19,962.99
Predlog projekta “Mobilni tim” je prvenstveno namenjen kupovini posebnog vozila koje bi poboljšalo kvalitet postojećih usluga koje organizacija obezbeđuje za svoje korisnike. Transport će omogućiti, pored više nezavisnosti, veći broj korisnika i otvoriti mogućnosti za transport drugih osoba sa invaliditetom u opštini.
Udruženje sportskih trenera Srbije i Crne Gore
Beograd
19,999.00
Cilj projekta “Sport bez granica” je da se obezbede sportske aktivnosti za decu sa invaliditetom, koje će pozitivno uticati na njihov psiho-socijalni razvoj. Ovo će takođe doprineti promeni stavova u zajednici prema deci sa invaliditetom. Ovaj projekat će
pomoći i zapošljavanje nezaposlenih trenera, koji će se obučiti i steći iskustvo u radu sa decom sa invaliditetom.
“Kokoro”
Bor
10,000.00
Podrška ranjivim grupama mladih ljudi u Boru, kroz novi model centra “ Prijateljski raspoloženi prema omladini” u cilju njihove rehabilitacije i socijalizacije.
Centar za razvoj neprofitnog sektora
Beograd
6,685.00
Uspostavljanje dijaloga sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku oko transparentnije i efektivnije distribucije sredstava za poboljšanje životnih uslova ranjivih grupa kroz mdonacije nevladinim organizacijama.
Resurs centar Leskovac
Leskovac
9,355.00
Obezbeđivanje jednakih šansi za decu bez roditeljskog staranja od 7 do 14 godina (osnovna škola) u društvu korz pomoć u učenju, ali takođe i u razvijanju kreativnosti i komunikacijskih veština. Projekat doprinosi uključivanju dece bez roditeljskog staranja udruštvo, kao i promeni percepcije lokalne zajednice o marginalizovanim
grupama
KUD “Rumunka”
Bački Monostor
8,805.00
Obezbeđivanje kvalitetnije usluge za starije Rome, preko 60 godina, u okviru već osnovanog kluba za stare, tako što će se dve Romkinje obučiti za “pomoć u kući” za stare. Istovremeno se nastavlja sa dnevnim društvenim aktivnostima u klubu kao što su pletenje, slikanje, periodični medicinski pregledi, zakonska zaštita i zastupanje za klijente koji su u zdravstvenim ustanovama.
Humanitarni centar “Duga”
Zrenjanin
8,565.00
Poboljšanje kvaliteta života osoba sa hroničnim psihičkim oremećajima kroz grupe samopomoći i kreativne radionice. Ove aktivnosti će pomoći jačanju u njihovoj reintegraciji u društvo, kao i smanjenju hospitalizacije.
Drustvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama
“Biser”
Srbobran
18,000.00
Predlog projekta je namenjen kupovini posebnog vozila koje će poboljšati kvalitet postojećih usluga koje organizacija obezbeđuje za svoje korisnike. Prevoz će otvoriti mogućnosti transporta i drugih ljudi sa invaliditetom u opštini Srbobran.
Udruženje obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okruga
Prokuplje
16,820.00
Kupovina posebnog vozila koje će poboljšati kvalitet postojećih usluga Dnevnog boravka koje organizacija obezbeđuje svojim korisnicima. Povećanje broja korisnika i otvaranje mogućnosti za prevoz i drugih osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.
“Žene u akciji”
Velika Plana
9,625.00
Poboljšanje rada postojećeg SOS telefonskog servisa za žene, žrtve nasilja, nudeći im direktnu podršku kroz pravno i psihološko savetovanje, grupe samopomoći i kreativne radionice.
Centar za integraciju mladih
Beograd
18,968.20
Cilj projekta je da se doprinese boljem poštovanju prava dece koji žive i rade na ulici, tako što će im se obezbediti dostupnost usluga, prava i mera u sistemu socijalne službe i drugih relvantnih sistema, 24 sata dnevno.
Ženski centar Užice
Užice
9,997.50
Projekat je baziran na iskustvima i lekcijama naučenim od prethodnog projekta koji je podržao BCIF-CNF 2008 godine. Proširenje postojećih aktivnosti u Savetovalištu, obezbeđivanje podrške u procesu resocijalizacije i rehabilitacije žena sa rakom dojke. Projekat promoviše metode rada koje nisu razvijene u drugim institucijama, ali mogu biti alternativa ili dopunske usluge onima koji već postoje u zdravstvenom sistemu.
Caritas
Novi Sad
9,455.00
Briga i podrška grupama osoba sa mentalnim poremećajima, obezbeđivanje terapije kroz sadržaje organizovanog i strukturisanog Dnevnog boravka, prilagođenog individualnim potrebama korisnika u cilju poboljšanja njihovog mentalnog stanja.
Fondacija “Mesečina”
Subotica
25,967.80
Osnivanje Centra za decu iz disfunkcionalnih porodica u cilju poboljšanja njihovog kvaliteta života.
Društvo za pomoć MNRO
Trstenik
22,000.00
Projekat “Naša kuća” ima za cilj prikupljanje sredstava da bi se sagradila nova zgrada gde će biti smešten Dnevni boravak za MNRO lica i kancelarije za druge organizacije za osobe sa invaliditetom u Trsteniku. Društvo već ima zemlju u centru grada koju im je
dodelila lokalna samouprava za traženu svrhu.
Udruženje za pomoć osobama sa razvojnim poremećajima “Naša kuća”
Beograd
17,075.00
Poboljšanje kvaliteta života, razvoj veština i zapošljavanje osoba sa smetnjama u razvoju kroz edukaciju za rad na mašini za proizvodnju papirnih kesa i zapošljavanje u kooperativi koja će biti osnovana projektom. Ove aktivnosti će pomoći osnaživanju korisnika i njihovoj reintegraciji u društvo.
Udruženje obolelih od multipleskleroze
Novi Kneževac
6,762.50
Adaptacija prostorija udruženja koja će doprineti poboljšanju aktivnosti udruženja: rehabilitacija, edukacija i umetničke radionice. Ovo će doprineti osnivanju prve i jedinstvene usluge u Srbiji za OSI.
Ženska multietnička grupa “Seleuš”
Seleuš
9,715.00
Smanjenje socijalnog isključivanja i stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života starih lica u selu Seleuš pružanjem vaninstitucionalne pomoći kroz rad seoskog kluba za stare koji će pružati psihosocijalnu, pravnu i druge vrste usluga, takođe kroz poboljšano informisanje i razvoj volonterskog rada.
Društvo za pomoć nedovoljno razijenim osobama Novi Sad
Novi Sad
6,830.00
Poboljšanje kvaliteta života porodica sa decom sa smetnjama u razvoju kroz otvaranje inkluzivne usluge-radionice za igru u Novom Sadu.
“Labris” - organizacija za lezbejska ljudska prava
Beograd
9,594.50
Pružanje adekvatne podrške i pomoći lezbejkama, kao i drugim ženama koje nisu heteroseksualne da prihvate spostveni identitet, da rade na sebi i svojim osećanjima kroz individualne i grupne psihološke radionice kao i kroz grupnu podršku.

 

Socijalna tranzicija 2008.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
FREND
Majdanpek
14.937,00
Osnivanje Internet kluba za marginalizovane grupe u cilju njihove integracije u lokalnu sredinu i ekonomsko osnaživanje .
Grupa za emancipaciju žena HORA
Valjevo
13.720,00
Uspostavljanje besplatne pravne pomoći i zastupanja od strane advokata za žene žrtve porodičnog nasilja.
Ženski centar
Šabac
12.703,00
Osnivanje Savetovališta za mlade i info telefona u cilju prevencije partnerskog nasilja kod adolescenata u Šapcu.
Humanitarna organizacija Dečje srce
Beograd
14.068,00
Podrška programu Škola životnih veština za mentalni nedovoljno razvijene osobe i obuka radnika institucija za ulogu personalnih asistenata u programu Zaštićeno stanovanje.
Asocijacija za promociju inkluzije Srbije
Beograd
4.890,00
Razvijanje potencijala za samozastupanje kod osoba sa intelektulanim teškoćama, korisnika zajednice za stanovanje uz podršku, kroz organizovanu obuku za zastupanje i praktičnu primenu znanja.
Međuopštinska organizacija saveza slepih
Požarevac
11.593,00
Osnivanje računarskog centra za edukaciju slepih i slabovidih osoba za rad na računaru i korišćenje interneta.
Ženski centar
Užice
14.997,40
Pružanje i razvoj sveobuhvatne podrške u procesu resocijalizacije i rehabilitacije žena obolelih od raka dojke kroz savetovalište Jefimija.
Asocijacija Duga
Šabac
14.130,00
Osnaživanje pripadnika LGBT populacije kroz grupe samopomoći, psihosocijalnu podršku LGBT osobama žrtavama nasilja i savetovalište.
Udruženje građana Q-club
Beograd
15.000,00
Pokretanje informacionog servisa za podršku osobama obolelim od HIV/AIDS-a sa edukativnom i preventivnim sadržajima.
Regionalni centar građanske akcije LINGVA
Kraljevo
8.940,00
Podrška integraciji dece u kolektivnim kampovima za izbegla i raseljena lica kroz pomoć volontera iz lokalne zajednice u učenju.
Centar za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne culture Krug
Čačak
12.401,00
Primena terapije umetnošću u radno-okupacionim terapijama za lica sa invaliditetom, lica na izdržavanju zatvorske kazne i lica sa oštećenim psihičkim zdravljem.
Međuopštinska organizacija slepih
Zaječar
19.989,00
Rekonstrukcija objekta namenjenog za rad organizacije, u okviru kojeg se sprovode najrazličitije redovne aktivnosti za slepe i slabovide članove iz 8 opšina Timočkog okruga.
Centar za pozorišna istraživanja ApsArt
Beograd
18.583,00
Pomoć u psihosocijalnoj rehabilitaciji korisnika zajednica za lečenje bolesti zavisnosti, kroz korišćenje tehnika primenjenog pozorišta.
Opštinsko društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama
Bačka Palanka
14.233,00
Poboljšanje kvaliteta života osoba ometenih u razvoju kroz njihovo osposobljavanja za radno angažovanje.
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Plava ptica
Kula
20.000,00
Nabavka specijalizovanog vozila za prevoz osoba sa invaliditetom koje će poboljšati kvalitet postojećih usluga koje Društvo pruža u okviru Dnevnog centra i omogućiti povećanje broja korisnika centra.
Kulturni centar DamaD
Novi Pazar
19.492,00
Poboljšanje efikasnosti rada SOS telefona za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Novom Pazaru, kroz približavanje usluga SOS telefona ženama iz ruralnih područja.
Lastavica
Surčin
19.695,00
Organizacija različitih vaninstitucionalnih usluga i podrške za stare na volonterskoj bazi u okviru već postojećih Klubova za stare, kao i osnivanje 3 nova kluba u opštini Surčin.
Centar za samostalni život invalida
Beograd
20.000,00
Podrška za sprovođenje inovativnog servisa socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom sa visokim stepenom zavisnosti od tuđe pomoći, kroz obuku i angažovanje personalnih asistenata.
SOS Podgorica
Podgorica
1.005,00
Druga rata donacije iz 2007. godine.

 

Socijalna tranzicija 2007.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Odbor za ljudska prava
Vranje
14.995,00
Osnivanje prvog pravnog savetovališta za besplatnu pravnu pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodicu, u Vranju i u regionu juga Srbije.
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Biser
Srbobran
9.500,00
Podrška aktivnostima dnevnog centra sa svakodnevnim psihosocijalnim, radnim i edukativnim aktivnostima i treningom životnih veština u cilju samostalnijeg života osoba sa smetnjama u razvoju i osnaživanja njihovih porodica.
Resurs centar Leskovac
Leskovac
14.290,00
Ekonomsko osnaživanje dece bez roditeljskog staranja (od 14-16 godina) sa teritorije Jablaničkog okruga, kroz teorijsku i praktičnu obuku u skladu sa profilom za određeno zanimanje i podršku volontera vršnjaka.
Iz kruga
Beograd
15.000,00
Nabavka specijalizovanog kombi vozila za prevoz osoba sa invaliditetom u cilju povećanja kvaliteta i održivosti već postojećih servisa za žene sa invaliditetom - žrtve porodičnog nasilja.
Autonomni ženski centar
Beograd
14.995,00
Osnaživanje dvostruko marginalizovane grupe žena, žrtava nasilja, kroz psihološku, pravnu i materijalnu pomoć.
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama
Novi Sad
13.621,00
Edukativne aktivnosti za korisnike Dnevnog boravka (uzrasta preko 27 god.) u cilju savladavanja životnih veština potrebnih za samostalan život, u čemu najveću ulogu imaju volonteri - vršnjaci.
OKC KG Youth Sector
Kragujevac
14.655,00
Preventivni sadržaji u Centru za mlade, namenjeni mladima iz marginalizovanih grupa: deca i omladina bez roditeljskog staranja, mladi doseljeni sa KiM, romska populacija kao i mladi van sistema socijalne zaštite.
Humanitarni centar Duga
Zrenjanin
4.080,00
Unapređenje kvaliteta života osoba sa psihičkim poremećajima i članova njihovih porodica kroz organizovanje niza aktivnosti i grupa samopomoći koje korisnicima pružaju psihosocijalnu podršku i pomažu njihovu integraciju.
Udruženje građana i roditelja dece sa posebnim potrebama
Kruševac
13.876,00
Poboljšanje socio-ekonomskog položaja i ukupnog kvaliteta života lica sa posebnim potrebama i članova njihovih porodica putem edukacije i zapošljavanja u proizvodnim radionicama.

 

Socijalna tranzicija Crna Gora 2007.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Udruženje mladih sa hendikepom CG
Podgorica
14.826,00
Osnaživanje mladih sa hendikepom kroz psihosocijalnu i pravnu podršku i niz edukativnih radionica za preuzimanje aktivne uloge u društvu.
Živio život– VIVA VITA
Pljevlja
11.575,00
Osnivanje terenskih timova za pomoć starim licima koja žive u planinskim samačkim selima.
Zračak nade
Pljevlja
15.000,00
Podrška za razvoj novih servisa u okviru postojećeg Dnevng centra za mentalno nedovoljno razvijenu decu.
Povjerenje
Bar
14.850,00
Poboljšanje zdravstvenog i psihičkog stanja starih lica na području opštine Bar kroz osnivanje i rad Dnevnog centra za stare.
Udruženje za borbu protiv side CG, CAZAS
Podgorica
8.520,00
Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške osobama sa HIV/AIDS-om, kao i osnaživanje njihove integracije u zajednicu i odbrane njihovih ljudskih prava.
SOS telefon Podgorica
Podgorica
7.000,00
Podrška ženama na odsluženju kazne u zatvoru.

 

Socijalna tranzicija Crna Gora 2006.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Koraci
Pljevlja
8,000.0
Izgradnja štale za konje i uređenje prostora za terapeutsko jahanje kao vrsta terapije za osobe sa invaliditetom.
Udruženje paraplegičara
Bijelo Polje 
8,000.0
Adaptacija prostora za osobe sa invaliditetom. Opština Bijelo Polje je dala prostor na korištenje.
Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju
Nikšić
6,800.0
Osnaživanje i edukacija roditelja da pomognu deci u procesu obrazovanja, kao i stvaranje mreže volontera koji će raditi sa decom sa posebnim potrebama.
Udruženje Zid
Podgorica
7,900.0
Omladinski volonterski kamp za pomoć starijim osobama u tri lokalne zajednice kroz posete domaćinstvima, organizovanje manifestacija i prostora za starije.
SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Bijelo Polje
7,625.0
Promocija mehanizama za borbu protiv nasilja u porodici i informisanje lokalne zajednice o zakonskim rešenjima i mogućnostima rešavanja problema nasilja u porodici.
Žene za bolje sjutra
Bijelo Polje
8,000.0
Pružanje usluga marginalizovanim grupama mladih, kao što su kursevi kompjutera ili pomoć pri pronalaženju posla, savetovalište i podrška.
Udruženje Razvitak
Cetinje
3,615.8
Nabavka opreme s ciljem stvaranja uslova za psihoterapiju dece sa posebnim potrebama.
Anima
Kotor
10,900.0
Formiranje savetovališta za devojke.

 

Socijalna tranzicija Crna Gora 2005.

Organizacija
Mesto
Iznos (EUR)
Zračak nade
Pljevlja
2.500,0
Stvaranje uslova za trajan rad centra za pomoć deci sa teškoćama u razvoju.
Humanitarac
Nikšić 
7.848,0
Rad sa izbeglicama i raseljenim licima na trajnom rešavanju njihovog statusa.
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
Nikšić
7.900,00
Rad sa seoskim ženama i obezbeđivanje usluga u slučajevima nasilja u porodici.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator