Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Razvoj filantropije

 

Trag fondacija :: Razvoj filantropije

Razvoj filantropije

Razvoj lokalne filantropije

Kao jedan od lidera u oblasti razvoja lokalne filantropije i društvene odgovornosti u Srbiji, Trag želi da  podsticaj održivom razvoju Srbije preusmeri sa inostrane pomoći ka domaćim potencijalima. Kao lokalna fondacija, smatramo da je važno da se, u svom razvoju, zajednice oslone na unutrašnje potencijale i stoga ulažemo napore da podstaknemo razvoj lokalne filantropije i društvene odgovornosti. U skladu sa svojom strategijom, preko različitih aktivnosti i programa, ulažemo u promovisanje i podsticanje filantropije kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. 


 


 

Fondacija je pokrenula sistematičnu kampanju za oživljavanje i preporod filantropskih ideja i stavova u našem društvu putem niza aktivnosti, sa namerom da davanje za opšte dobro ponovo postane svakodnevni i uobičajeni deo naših života. Najvažniji projekat u ovom ciklusu jeste dodela prve nagrade za korporativnu filantropiju u Srbiji – VIRTUS, koja se tradicionalno održava svake godine.

Trag takođe aktivno radi na podizanju svesti građana kao pojedinaca o značaju davanja i buđenju solidarnosti, posebno razvijajući mehanizme za transparentnost i izgradnju poverenja u fondacije. Aktivnosti se sprovode kroz kampanje i direktan rad sa organizacijama civilnog društva.
 

Naš rad na unapređenju zakonskog okvira počeli smo u saradnji sa resornim Ministarstvom kulture Republike Srbije na izradi novog Zakona o zadužbinama i fondacijama, u želji da se donese propis koji će odgovoriti na savremene potrebe ovog dela neprofitnog sektora i doprineti usklađivanju domaćih propisa sa evropskim standardima i normama. Taj zakon, usvojen 2010. godine, značajno unapređuje rad postojećih fondova, fondacija i zadužbina, a istovremeno podstiče razvoj i osnivanje novih fondova i oživljavanje zadužbinarske i filantropske kulture u Srbiji.

Trag je pokrenuo i inicijativu za izmenu seta propisa o poreskim olakšicama koju su podržale Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i brojni partneri iz korporativnog sektora i civilnog društva. U 2014. godini, planirano je podnošenje amandmana na Zakon o porezu na dobit pravnih lica koji bi, u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, obezbedili jednak tretman OCD i socijalnih ustanova kada je reč o davanjima u oblasti socijalne zaštite i proširili krug delatnosti od javnog interesa, kako bi se zakon usaglasio sa odredbama Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama.

Sa ciljem da olakša davanja pravnih lica u opšte korisne svrhe u Srbiji Trag je, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u septembru 2013. godine objavio vodič za korporativna davanja “Dobro se dobrim vraća”. Vodič ukazuje na postojeća zakonska rešenja i sugeriše način rešavanja otvorenih pitanja u ovaj oblasti. Izradu ovog vodiča omogućili su fondovi Evropske unije, Švajcarske agencije za saradnju i razvoj i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD-a). Autor vodiča je dr Dragan Golubović.

U saradnji sa partnerima okupljenim oko projekta SIGN za održivost, Trag fondacija učestvuje u razvijanju regionalnih Standarda za transparentnost u fandrejzingu. Ovi Standardi se odnose na transparentnost i odgovornost organizacija civilnog društva u procesu prikupljanja i trošenja sredstava za aktivnosti od javnog interesa. Namera ovih Standarda je da unaprede poverenje građana u aktivnosti organizacija civilnog društva i da omoguće bolji uvid u njihovo funkcionisanje. Ovi standardi treba da pomognu organizacijama civilnog društva da uvećaju svoju mrežu podrške i legimitet čime će unaprediti svoju održivost i uticaj na pozitivne promene u zajednici. Standardi su trenutno u procesu razrade i njihova finalizacija se očekuje sredinom 2014. godine. Po njihovom usvajanju, partneri iz SIGN mreže će uputiti poziv organizacijama civilnog društva u pet zemalja regiona da ih potpišu i usvoje kao osnovne principe svog delovanja.

Verujemo da je budućnost u oslanjanju na sopstvene snage – razvijanju i obnovi filantropske svesti i društvene odgovornosti kako kod vodećih kompanija, poslovnog sveta, tako i kod samih građanki i građana.
 

Šta je filantropija?
Reč filantropija nastala je od grčke reči philos („prijatelj“) i anthropos („čovek“) i obično se prevodi kao čovekoljubljedobročinstvo, a opisuje i kao dobra volja prema ljudima i ulaganje napora da se učini dobro. Široko je definisana i uključuje sva dobrotvorna davanja za opšte dobro, a sam izraz koristi se pri opisivanju, ne samo davanja, već i široke mreže donatora. Tako se, prema tome ko daje, pominjuorganizovana filantropija – pod kojom se podrazumeva mreža neprofitnih organizacija i fondacija, individualna filantropija – koja se odnosi na pojedinačne doprinose građana a najzad i korporativna filantropija – koja uključuje davanja u dobrotvorne svrhe od strane privatnog sektora.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator